KKK

Mis?

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekti- ja probleemõppel põhineva 6 EAPne (=156 töötundi) ainekursus, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja/või ülikooliväliste partneritega teostavad interdistsiplinaarse (erialasid lõimiva) probleemipüstitusega projekte.

Õpitegevuse keskmeks on üliõpilaste huvist/erialast valitud projekt. Esialgse projektiteema liitunud üliõpilased jagunevad väiksematesse 6-8-liikmelistesse rühmadesse, kus on vähemalt kolme eri õppekava üliõpilased, ning püstitavad üheskoos projektiteemast lähtuva konkreetsema probleemi/teema.

Õppeaines osalemiseks tuleb ELU veebilehel valida endale meelepärane projekt ning sellega liituda (liitumiseks tuleb sisse logida ja  kasutada TLÜ ÕIS kontot). Projektidega liitumine on avatud akadeemilise kalendri ainetesse registreerimise kuupäevade järgi. ÕISis ELU ainesse eraldi registreerimist ei toimu ning ELU lisatakse üliõpilaste õpingukavadesse õppeaine koordinaatorite poolt.

ELU õppeaine hindamine on mitteeristav ning arvestuse saamise eelduseks on kokkulepitud mahus ELU ainekaardil väljatoodud kohustuslike tööde ja projekti sisuliste tegevuste elluviimiseks vajalike tööde täitmine.

Lisainformatsiooni leiab:

Milleks?

Projektipõhine õpe on interdistsiplinaarsete probleemide lahendamiseks sobivaim meetod, kus õppimine toimub läbi aktiivse tegevuse. ELU projektiga liitunud üliõpilastel tuleb erinevate erialade teadmisi omavahel siduda, mis omakorda nõuab ühise aja leidmist, eesmärkides ja tegevustes kokkuleppimist ning realistliku ajakava koostamist.

Interdistsiplinaarse projektõppe käigus omandatavad oskused  - loovus, meeskonnatöö, juhtimisoskus, kohanemisvõime, kriitiline ja  erialasid lõimiv mõtlemisoskus on aluseks ülikoolilõpetaja professionaalseks arenguks.  

Millal?

ELU õppeainet tutvustatakse bakalaureuseastmes 1. semestril aines Õppimine kõrgkoolis. Üliõpilastel on ELU õppeaine õppekava nominaalplaanis välja toodud, kuid ELU võib võtta ka mõnel teisel endale sobival semestril (va bakalaureuse esimene aasta). Lisaks soovitame mitte jätta ainekursuse valikut õpingute viimasele semestrile, sest ELU kursuse 6 EAP maht nõuab üliõpilaselt küllaltki suurt sisulist ja ajalist panustamist. Üliõpilane saab õpingute jooksul positiivse hinde korral läbida ELU projekti ainult ühe korra. Enne ELU kursusel osalemist tutvu kindlasti ka ELU ainekaardil välja toodud õpiväljunditega.

ELU õppeaines väljapakutavaid projekte iseloomustab suur variatiivsus, kuna projektid mille vahel valida saab võib olla:

 • Uuring, mille raames kogutakse andmeid sisendiks uurimistööde tegemisel või probleemi lahendamisel.
 • Arendus, mille käigus leitakse uudne lahendus mõne teenuse, toote, keskkonna või eseme väljatöötamiseks, kaasates protsessi ka sihtrühma arvamused.
 • Üritus, mille raames korraldatakse hariva eesmärgiga teemapäevasid või nädalaid ning mille kavandamisse ja läbiviimisse on üliõpilased kaasatud.
 • Looming, mille eesmärgiks on luua loomingulisi, innovaatilisi lahendusi.

Õppeaines osalemiseks tuleb ELU veebilehel valida endale meelepärane projekt ning sellega liituda (liitumiseks tuleb sisse logida ja  kasutada TLÜ ÕIS kontot). Projektidega liitumine on avatud akadeemilise kalendri ainetesse registreerimise kuupäevade järgi. ÕISis ELU ainesse eraldi registreerimist ei toimu ning ELU lisatakse üliõpilaste õpingukavadesse õppeaine koordinaatorite poolt.

Projektiga liitumisel:

 • vali projekt, mille kohtumiste ajad sobivad Sinu tunniplaaniga;
 • vali projekt, mille teema on Sinu jaoks motiveeriv ning väljakutset pakkuv;
 • vali projekt, mis on uudne teadmiste ja sisu poolest või pakub Sulle võimalust oma erialateadmisi täiendada;
 • küsi julgelt projekti juhendajalt täiendavat infot projekti sisu, tegevuste ja kohtumisaegade kohta.  

ELU projekt saab alguse, kui sellega on liitunud 6-8 üliõpilast vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Ühe projekti teema alla võib kokku liituda kuni kolm 6-8-liikmelist rühma, kes hakkavad tegelema erinevate alateemade lahendamisega. Arvestada tuleb, et ELU projektis saavad kokku erineva haridustaseme (koos on nii bakalaureuse kui ma magistriastme üliõpilased), kultuuritausta, tunniplaanide ja kogemustega inimesed.

 

 

Kellega?

ELU projektides toimub õppimistegevus 6-8 liikmelistes meeskondades. ELU projektis toimub ülesannete jaotamine kindla rollijaotuse alusel. Rollid selgitatakse välja esimesel või teisel kohtumisel, kus oodatakse, et üliõpilane valib ise millise rolli ja õpiülesande eest ta soovib vastutada. Selleks, et rühmatöö toimiks, planeeritakse piisaval arvul näost-näkku kohtumisi, lepitakse kokku rühmatööks sobivad keskkonnad (nt Facebook, GoogleDrive, Trello jne) ning tagasiside saamise võimalused. Üliõpilane peab rühmatöös osalemiseks (ajurünnakud, diskussioonid, arutelud) koguma piisaval hulgal taustateadmisi, milleks võivad juhendajapoolsed soovituslikud lisamaterjalid, kui ka üliõpilaste endi poolt leitud allikad.

Õppijad ei ole passiivsed vastuvõtjad, vaid õppimine toimub läbi aktiivse tegevuse. ELU õppeaine loob üliõpilaste vahel sideme, kuna uute teadmiste loomine ja vastutus projekti edukuse ees lasub õppijatel. ELU projekti õppimistegevuste hulka kuulub: küsimuste küsimine, teistega arutamine, informatsiooni otsimine, millegi uue proovimine, tegevuste analüüsimine, reflekteerimine. Seega on projekti sisu kõrval oluline õppida probleemide lahendamise oskust, põhjendamisoskust, kriitilise mõtlemise oskust.

Kuidas?

Üliõpilane saab ELU projekti juhendada:

 • YID6001.YM ELU - erialasid lõimiv uuendus õppeaine raames. Üliõpilane võtab ELU õppeainet esimest korda, aga soovib projekti juhendada.
 • YID6002.YM ELU projekti juhendamine õppeaine raames. Üliõpilane peab olema läbinud esimese ELU õppeaine. Juhendav üliõpilane on kas ELU projekti idee autoriks või jätkab varasemal semestril algatatud ELU projekti juhendamist.

Mõlema õppeaine korral peab üliõpilane:

 • registreerima oma projekti idee elu.tlu.ee etteantud ajavahemikus;
 • leidma (või pöörduma ELU koordinaatorite poole) endale mentor-õppejõu Tallinna Ülikooli õppejõudude hulgast;
 • omama teadmisi projektijuhtimisest (sh ajaplaneerimine, rollide jaotamine, vastutuse võtmine) ja meeskonnatöö protsessidest, olema valmis juhtima 6-8-liikmelist üliõpilaste gruppi.

Missugune?

ELU õppeaines seisneb interdistsiplinaarne lähenemisviis:

 • teemapüstituses - probleemi või teema käsitlemine nõuab erialade piiride ületamist;
 • üliõpilaste koostöös - erinevate erialade õppijatel tuleb lõimida teadmisi ja oskusi ühisele  arusaamisele jõudmiseks;
 • juhendamises - erinevast valdkonnast juhendajate ja üliõpilaste koostöös.

Interdistsiplinaarse probleemi lahendamine nõuab erialade piiride ületamist ja nende vahelise ühisosa leidmist. Õppijal tuleb lõimida teadmisi ja oskusi, et näha probleemi või teema laiemat konteksti.  Interdistsiplinaarsuse definitsioonil puudub kindel kokkulepitud tähendus, kuid mitmed autorid viitavad sõnale “integratsioon” ehk erinevates erialades kasutatavate meetodite, oskuste, teooriate, vaatenurkade ja teadmiste ühendamist ning sellele tuginedes uue teadmise loomist.

Interdistsiplinaarsus saavutatakse läbi protsessi, mis põhineb interdistsiplinaarsust toetavatel tegevustel nagu suhtlemine, koostöö, kriitiline mõtlemine ja teadmiste jagamine. Interdistsiplinaarsuse saavutamiseks on tähtsad näost-näkku kohtumised, rühmaarutelud ja koostöine mõtlemine ja -tegemine. Ainult nii jõutakse ühises eesmärgis kokkuleppimise ja uute teadmisteni.