Aasia strateegiad luubi all

Alates 2012. aastast on Eestis koostatud mitmeid Aasia suunalisi tegevusi kirjeldavaid strateegiaid ja arengukavasid, lisaks on meedia tähelepanu köitnud mitmete ettevõtete edulood eri Aasia riikide turgudel. Sellegipoolest ei ole seni teateid suuremast läbimurdest Aasia regioonis, ehkki möödunud on viis aastat esimestest sellesuunalistest sammudest. Üles kerkivad mitmed küsimused, nagu kes, millal ja kuidas loovad Eestis Aasia suunalisi tegevuskavu, kas on püstitatud realistlikke eesmärke ja tähtaegu, mida nende eesmärkide täitmiseks on reaalselt ette võetud ja milline on tegelik Eesti ja Aasia riikide/regioonide vaheliste suhete seis nii kultuurivahetuses kui poliitiliste ja majanduslike huvide realiseerimises?

Projekti eesmärk

Koostada võimalikult põhjalik ja ammendav analüüs Eesti kui riigi Aasia suunaliste tegevuste vastavusest loodud arengukavadele ning nende tegevuste tõhususest viimase viie aasta jooksul. Selleks seavad töörühmad endale konkreetsed ülesanded: kaardistada Eesti eri institutsioonide poolt viimase viie aasta jooksul üllitatud Aasia suunalised tegevus- ja arengukavad, analüüsida nende sisu, neis tehtud muudatusi ja nende põhjusi; koguda kokku meediast ja mujalt avalikest infokanalitest andmed Aasia suunalistest tegevustest ja saavutustest; analüüsida ja koostada hinnang nende tegevuste vastavusest arengukavadele; analüüsida meediakuvandit, mis on loodud nendest tegevustest Eesti meedias.

Erialade lõimimine

Osalema on oodatud tudengid erinevatest instituutidest ja erialadelt, kel on huvi Aasia kui regiooni vastu ning keda ei jäta külmaks Eesti majanduslike, poliitiliste ja kultuurialaste huvide tulevikuväljavaated selles piirkonnas. Eriti teretulnud on Aasia uuringute magistrandid, samuti riigiteaduste, meedia ja kommunikatsiooni, sotsioloogia ja rahvusvaheliste suhete erialade üliõpilased, kes sooviksid anda oma panuse põhjaliku analüüsi koostamisse. Projekti õnnestumise tagavad mitmekesiste teadmiste lõimimine Aasia ühiskondade ja poliitikate toimimisest, teoreetilised teadmised poliitikate kujundamisest, elluviimisest ja hindamisest ning avaliku teenistuse rollist nendes protsessides. Eriliselt väärtusliku panuse võiksid anda meediaanalüüsiga tuttavad üliõpilased, et anda võimalikult adekvaatne hinnang Aasia suunaliste tegevuste kajastamisele ja nende kaudu Aasia kui partneri kuvandiloomele Eesti meedias.

Teaduspõhisus ja uudsus

Projekti eesmärkide elluviimine eeldab mitmekesiste materjalide kogumist ja analüüsimist, mille aluseks on erinevate erialade üliõpilaste spetsiifilised erialased teadmised ja tihe koostöö töörühmades. Kuna seni puudub põhjalik ülevaade Eesti Aasia suunaliste tegevuste vastavusest eri institutsioonide poolt koostatud strateegiates seatud eesmärkidele, siis oleks käesoleva projekti tulemusena valmiv analüüs orientiiriks, mille alusel täpsustada või korrigeerida neid eesmärke ning vajadusel püstitada senisest erinevaid sihte, et anda uus hingamine Eesti Aasia suunalistele tegevustele.

Oodatav tulemus

Valminud on põhjalik analüüs Eesti Aasia suunaliste tegevuste vastavusest arengukavadele, mille tulemused avalikustakse üliõpilaste korraldatud seminaril või muus vormis.

Nõuded projektile

üliõpilaste koostöös valminud projekti kavand

tagasiside enese ning rühmakaaslaste panusele

projekti tulemuste esitlemine

Esimene kohtumine

19.09.2017 kell 18.00 ruum A-447

Keel

Eesti

Projekti kestus

  • Sügissemester
  • 2017/2018

Kohtumiste ajad

Lepitakse kokku esimesel kohtumisel

Vahenädala kuupäev

10/24/2017

Juhendaja(d)

  • Maret Nukke (amaretto@tlu.ee)

Märksõnad

  • Aasia
  • arengukava
  • meedia
  • meediakuvand

Projektiga liitumine

Projektiga liitumine on lõppenud

Projekti meeskond

Erik-Silver / Aasia uuringud Cätlyn / Aasia uuringud Timo / Aasia uuringud Paul / Infoteadus Diana / Aasia uuringud Mart / Infotehnoloogia juhtimine Riina-Ingel / Aasia uuringud Sandra Karina / Politoloogia Kristjan / Infotehnoloogia juhtimine