Otsi

Foor/Signal

Foor on inglise- ja eestikeelne projekt, mis ühendab Suurbritannia Northumbria Ülikooli ja TLÜ tudengid ühiseks projektirühmaks, mis tegeleb vaesuse temaatikaga.

Vaesus mõjutab igat inimest erineval viisil, olenevalt sellest, kas ta elab oma kodu, on hoolekandeasutuses või kodutu. Platvorm Foor on nii mõõdikute süsteem kui ka metodoloogia, mis võimaldab inimestel endil hinnata oma vaesuse taset ning luua oma strateegiad sellest olukorrast väljumiseks. Neid probleeme on võimalik lahendada koos sotsiaaltöötajaga ning tulemus annab väärtuslikku infot kohalikele omavalitsustele oma teenuste parandamiseks. Foor muudab vaesuse "nähtamatud" ilmingud nähtavaks lihtsate, arusaadavate indikaatoritega ning seega lihtsate sekkumiste kaudu.

Foori näol on tegemist veebipõhise metodoloogiaga, mille kasutajad teevad läbi piltidel põhineva uuringu enda olukorrast ning seega saavad visuaalse ülevaate oma olukorrast ning kaardistuse tulemusena näha ülevaatlikult oma vaesuse detailset olukorda. Foori kasutajad saavad valida enda olukorraga kõige enam haakuvamad pildid, mis on vastavalt märgistatud punase, kollase ja rohelise fooritulega. Äppi geolokatsiooni võimalus genereerib anonüümsed kokkuvõtlikud andmed omavalitsuste ja kogukondade lõikes. See omakorda võimaldab omavalitsusjuhtidel ja riigi esindajatel teha tõenduspõhisemaid ja paremini suunatud otsuseid ning suunata ressursse paremini vaesuse vähendamiseks.

ELU projekti tiimi ülesandeks on uurida ja analüüsida Eesti poliitilist, sotsiaal-majanduslikku ja juriidilist keskkonda, et kujundada veebiplatvorm Eesti jaoks sobivaks. Oluline on kujundada ja analüüsida visuaalset pildikeelt ning selgitavat eestikeelset mõõdikute kirjeldust. Tiimi ülesandeks on testida tööriista päriselu keskkonnas ning teha võrdlev uuring koos UK tudengitega testimisest.

Kogu projekti tiimilt oodatakse osavõttu kahest Võrumaal toimuvast 48 tunnistest ideede arendustalgutest 4-6. aprillil ning 26-28.septembril 2019.

************

The ELU project team will work in Estonian and in English as the UK students will be part-time involved in the team work.

Poverty affects every person differently, whether they are living in a family home, in care, or are homeless. That's why Signal was created as both a metric and a methodology to enable households to assess their own level of poverty and to carry out personalised strategies to overcome their specific deprivations. These problems can be solved together with the help of a social worker and provide valuable information for local municipalities for improvement of service provision. Signal makes the "invisible" manifestations of poverty visible in the shape of simple, understandable indicators and hence through simple interventions. Using a web-based methodology or app, individuals and households take a visual survey to produce a poverty map that allows them to see the details of their own poverty on a dashboard.

Participants select images, categorised as red, yellow or green, that resemble their reality for each poverty indicator. Through its geo-tagging capabilities, the app can then generate poverty maps using anonymised data for entire communities. This will then allow local and/or national stakeholders to make targeted efforts and to better channel resources in a joint effort to eliminate poverty.

The ELU team will research Estonian legal, political and socio-economic context to understand how to redesign the platform to make it fit-for-purpose for Estonian use and in particular ensure that the language and images are appropriate. They will also make a pilot test of the tool in real-life environment and a comparative research of the testing with the UK partners in the project.

Demo English version of the platform can be accessed here:

https://platform.povertystoplight.org/login.html

user name: UK_demo_org

Password: demo

The project will be done in partnership with Northumbria University, Mutli-disciplinary innovation MA programme students. Students are encouraged to collaborate in virtual teams and participate in 2 48hour service development sessions or hackathons in Võru, Estonia on 4-6 April and 26-28 September 2019.

Projekti eesmärk

Projekti Foor eesmärgina on loodud Eesti versioon vaesuse kaardistamise ja vähendamise tööriistast, mis sobitub Eesti juriidilisse, poliitilisse ja sotsiaal-majanduslikku konteksti. Selle tööriista loomise alaeesmärgid on:

Uurida Eesti juriidilist, poliitilist ja sotsiaal-majanduslikku olukorda vaesuse kaardistamiseks, kirjeldamiseks ja vähendamiseks Eestis ning selle põhjal kujundada ümber Inglismaa vastab tööriist Signal.Disainida Eesti veebipõhine vaesuse analüüsimise tööriist kõikide Eestile sobilike visuaalsete kujundite ja tekstidega, et välja selgitada vaesuse olemust tööriista kasutajate puhul.Disainida geolokatsiooni põhine infoedastus vastavalt igale mõõdikule.Muuta kompleksne vaesuse probleem väiksemateks mõistetavamateks ning juhitavateks osadeks ning visualiseerida vaesust lihtsamal viisil.Kaasata kasutajaid tööriista testimisse ning viia läbi päriselu testimised.Planeerida järgmised sammud peale kaardistamist, et oleks võimalik ka vaesust vähendada ja mitte ainult mõõta.Töötata välja juhtnöörid sotsiaaltöötajatele, kuidas tööriista kasutada ja aidata kasutajatel oma vaesusest väljumise strateegiaid kujundada.Saada rahvusvahelisi kogemusi koostööst Suurbritannia tudengitega koos arendusüritustel.Osaleda kahel 48-tunnisel arendusmaratonil Võrumaal, kus arendada tööriista koos erinevate sektorite osapooltega ja saada neilt väärtuslikku tagasisidet.

The aim of the project Signal is a developed Estonian version of Signal which meets the legal, political and cultural environment in Estonia to:

Research Estonian legal, political and socio-economic context to understand how to redesign the Signal platform for Estonian purposes.Design a tool with suitable images and text for Estonian context to identify and keep track of those living in poverty.Close community-needs gaps by using geo-referenced information for each indicator.Break down the overwhelming concept of poverty into manageable fragments and visualise people's poverty in a simplified way.Engage users to turn them into actors, not objects, of development and poverty elimination and test the tool in real-life.Plan the next steps of how to create individual strategies to help people overcome poverty, not just measure it.Develop guidelines for social workers on how to help develop own Life Map to overcome poverty.Gain international multi-disciplinary experience via collaborating in joint development sessions or hackathon events with UK students.Participate in hackathons or 48-hour development sessions with various stakeholders from different sectors to gain valuable feedback.

Erialade lõimimine

Vaesus on väga laiaulatuslik ja erinevaid valdkondi puudutav teema ja seega ootame osalejaid erinevatest valdkondadest.

Eriti on oodatud tudengid, kes õpivad sotsiaaltööd, semantikat, õigust, psühholoogiat, kommunikatsioonijuhtimist, turundust, sotsiaalteadusi, riigiteadusi, kultuuriteadusi ja kunsti.

Kuna oluliseks osaks on ka sobivate visuaalsete kuvandite loomine, siis kunstitudengid on väga oodatud.

 

Poverty and associated factors is such a universal theme and we welcome participants from any study area. It will certainly be of interest in those studying Semantics, Social Work, Law, Psychology, Communication Management, Marketing, Social Studies, Politics and Governance, Studies of Cultures, Arts. Students will work collaboratively and take an existing platform which has been tested in other territories and develop it for the Estonian market. Therefore all elements of the model should be assessed, evaluated re-designed accordingly.

An important aspect is the design of the images and therefore students with artistic and creative talent are particularly encouraged to join.

 

Teaduspõhisus ja uudsus

Projekti Foor esialgne metodoloogia pärineb Paraguaist, mis on kohandatud Suurbritannia jaoks. Sotsiaal-majanduslikud ja kultuurilised kontekstid varieeruvad väga palju olenevalt riigist, kus seda kasutatakse. Seetõttu ei ole võimalik tõlkida olemasolevat tööriista eesti keelde, vaid selle kohandamisega peab kaasnema ka laiaulatslik ülevaade ja arusaam Eesti kohalikust juriidilisest, keelelisest, semantilisest, poliitilisest jm. kontekstist.

Signal has been developed from an existing methodology originating from Paraguay. The socio-economic and cultural contexts for signal vary enormously in every jurisdiction. This is why Signal requires design which meets the local legal, language, cultural and financial requirements wherever it is used.

Oodatav tulemus

Uurimus Eesti juriidilist, poliitilist ja sotsiaal-majanduslikust olukorrast vaesuse kaardistamiseks, kirjeldamiseks ja vähendamiseks Eestis ning arusaam juriidilistest takistustest ja lahendustest.Tööriista Foor portotüüp.Hinnastamise strateegia potentsiaalsete klientide jaoks.Kasutajate kaasamise strateegia ja läbiviidud piloot-testiminejuhtnöörid ja koolitusplaan sotsiaaltöötajatele, kes tööriista kasutama hakkavad

Research Estonian legal, political and socio-economic context to for redesigning the Signal platform for Estonian purposes, understanding of the legal constraints and solutionsPrototype of the Signal platform for EstoniaPricing strategy for commissionersUser engagement strategy and a pilot test carried outGuidelines and a training plan for Social Workers using the tool

Nõuded projektile

 • Meeskonnatöö tulemusel valminud ELU kursuseprogramm. 
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks). 
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil. 
 • Kirjutada eneserefleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale). 
 • Koostada meeskonnatööna poster ELU projekti protsessist, tulemustest ja järeldustest. 
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud loomingulise tegevuse tulemusi.

Esimene kohtumine

12.02.2019

Keel

English

Projekti kestus

 • Kevad+sügis
 • 2018/2019

Kohtumiste ajad

Lepitakse kokku esimesel kohtumisel

Lisainfo

Kogu projekti tiimilt oodatakse osavõttu kahest Võrumaal toimuvast 48 tunnistest ideede arendustalgutest 4-6. aprillil ning 26-28.septembril 2019. Töö Eestis on eestikeelne ja ühised Skype ja veebikohtumised Suurbritannia tudengitega on ingliskeelsed ning häkaton on ingliskeelne. Students should participate in 2 48hour service development  sessions or hackathons in Võru, Estonia on 4-6 April and 26-28 September 2019. The work in Estonia will be in Estonian but cooperation with the UK students via Skype and online tools is English. Hackathons are in English.

Juhendaja(d)

 • Katri-Liis Reimann (kllepik@tlu.ee)

Kaasjuhendaja(d)

 • David Parks

Märksõnad

 • public policy
 • public services
 • poverty indicators
 • impact
 • visualization

Projektiga liitumine

Projektiga liitumine on lõppenud

Vahekokkuvõtted

Projekti meeskond

Ketevani Sigrit / Organisatsioonikäitumine Laur / Sotsiaaltöö Anna / Haldus- ja ärikorraldus Alesia / Sotsioloogia

Kaasav ELU 2019

Kõikjal maailmas on järjest enam aktuaalne kõiki kaasava keskkonna loomine ja uudsete lahenduste leidmine ning rakendamine. Näiteks nägemispuudega lastele on raamatud kauplustes ja raamatukogudes lihtsalt kogum paberilehti, sest nendeni ei jõua tavaliste raamatute ilusad värvikirevad illustratsioonid, nad ei saa neid ka lugeda, sest puudub nägemine.

Igal lapsel on õigus haridusele, mis arendab välja tema vaimsed ja kehalised eeldused ning kujundab tervikliku isiksuse. Lapse keskkond peab olema lapsele huvitav ja motiveeriv ning väikelaste nägemispuude korral kasutatakse mitmeid taktiilseid vahendeid.

Kaasamine ja kaasatus on ELUs oluline!

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on luua erivajadustega/nägemispuudega lastele nutikaid kasutajasõbralikke vahendeid (õppevahendeid, mänge jt), lahendusi või keskkondi; arendada/täiendada uurimismetoodikaid, arvestades erinevate erivajadustega ning ühiskonnas tähelepanu juhtimiseks kaasava keskkonna loomise vajalikkusele koostada, korraldada ja läbi viia mitmekülgne õppevahendite esitlemiste, rändnäituse ja virtuaalnäituse programm, mis hõlmab Eestit, kuid võimaldab virtuaalnäituse kaudu meie tegevusi tutvustada ka väljaspool Eestit.

Kursuse raames tutvustatakse:

 • Millised peaksid need õppevahendid olema ja mida peaks nende koostamisel sihtgrupi vajadusi arvesse võttes silmas pidama?
 • Kuidas luua kasutajakeskset disaini?
 • Kuidas aitab kasutajakogemuse nõutamine õppematerjalide väljatöötamist.
 • Mida kasulikku ja õpetlikku võiksid erivajadusi arvestavad õppematerjalid pakkuda laiemale auditooriumile?

Tulemus:

valminud vahendid jõuavad nii otsese sihtgrupini kui laiema auditooriumini neid tutvustavate üritustena - näiteks lasteaedades, koolides, raamatukogudes (teavet jagatakse ka elektroonilisi kanaleid kasutades) ning ränd- ja virtuaalnäitusena, kellele tutvustatakse erivajadusi arvestavate õppevahendite valmistamise vajalikkuse ideed ja põhimõtteid.

Erialade lõimimine

Projekti läbiviimiseks on vaja mitmeid erinevaid oskuseid, seega erialade osas piiranguid ei ole. Oodatud on kõikide erialade üliõpilased!

Teaduspõhisus ja uudsus

Teaduspõhisus: vahendite loomisel ja kasutajakogemuse hindamisel juhindutakse teadusuuringutest.

Kasutajakogemuse nõutamine, tulemuste analüüs ja reflekteerimine.

Uudsus tuleneb meetodite ja vahendite valimisest - kuidas sõnum valminud õppevahenditest otsese sihtgrupi ja laiema auditooriumi tarbeks pakendada ning kuidas sellega auditooriumini jõuda. Seega vajab projekt konkreetset kommunikatsiooniplaani.

Oodatav tulemus

 • Õpime läbi kasutajakogemuse, kuidas teha sihtgrupi vajadusi arvestavaid õppevahendeid (taktiilseid raamatuid) kasutajakesksest disainist lähtuvalt.
 • Otsime vastuseid küsimusele - Kas õppevahend on erivajadusi arvestav ja sihtgrupile vajalik ja huvipakkuv?
 • Vahendite valmistamisel on kandev osa materjalide uuskasutusel.
 • Viiakse vabariigi tasandil läbi kaasava keskkonna õppevahendeid tutvustavad esitlemised koolides jm.
 • Koostatakse, valmistatakse ette ja korraldatakse vabariigis esitlemiseks valminud õppevahendeid tutvustav rändnäitus.
 • Koostatakse virtuaalnäitus (eesti, inglise ja vene k), et tutvustada laiemalt Eestis loodud õppevahendeid.

Projekt:

 • kaardistab kanalid, mille kaudu jõuab teave taktiilsete õppevahendite kohta nii nägemispuudega inimesteni kui laiema auditooriumini;
 • toob välja nägemispuudega inimeste ootused taktiilsete õppevahendite teemavaldkondadele;
 • toob esile Eesti ühiskonna teadmised ja arvamused nägemispuudega inimeste vajadustest ja senistest kogemustest;
 • koondab olemasolevad head praktikad taktiilsete vahendite loomisest (Tallinnas, Eestis, mujal maailmas);
 • pakub esinemiskogemust õppevahendite tutvustamisel ning võimalust valmistada ette, koostada ning korraldada erinevaid näitusi.

Mida on teil selleks vaja teha:

 1. Defineerida mõisted puue, erivajadused, taktiilsed õppevahendid, kaasamine, kasutajakeskne disain – veebruar.
 2. Kirjeldada valimid (puudega inimesed, üldhariduskoolide õpilased) – veebruar-märts.
 3. Sõlmida kokkulepped Tallinna Heleni Kooliga tagasiside nõutamiseks – veebruar-märts.
 4. Osalemine ELU tagasiside sessioonil - märts.
 5. Teostada rühmatööna puuteraamatud – veebruar – aprill.
 6. Koostada küsimused taktiilsete raamatute tagasiside nõutamiseks – aprill.
 7. Valminud puuteraamatutele tagasiside nõutamine – aprill-mai.
 8. Tulemuste analüüsimine – mai.
 9. Kommunikatsiooniplaani koostamine.
 10. Valminud õppevahendite tutvustamine sihtgrupile ja laiemale auditooriumile (koolid, lasteaiad, raamatukogud, pensionäride ühendused jms) – mai-detsember.
 11. Rahvusvahelise virtuaalnäituse ja rändnäituse ettevalmistamine, koostamine, kujundamine, korraldamine Eestis – aprill-detsember.
 12. Posteri koostamine -detsember 2019.
 13. ELU kaitsmine – detsember 2019/ jaanuar 2020.

Nõuded projektile

 • Meeskonnatöö tulemusel valminud ELU kursuseprogramm.
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks).
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil.
 • Kirjutada eneserefleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale).
 • Koostada meeskonnatööna poster ELU projekti protsessist, tulemustest ja järeldustest.
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud loomingulise tegevuse tulemusi.

Esimene kohtumine

14. veebruar 2019 kell 18:00 Räägu 49-303

Keel

Eesti

Projekti kestus

 • Kevad+sügis
 • 2018/2019

Kohtumiste ajad

Lepitakse kokku esimesel kohtumisel

Lisainfo

Rühma kohtumised toimuvad neljapäeviti kell 18:00-20:00 Räägu 49-303. Võimalikud on ka muud kokkulepped. Projekt toimub läbi kahe semestri, arvestus saadakse detsembris 2019.

Juhendaja(d)

 • Tiia Artla (tiiartla@tlu.ee)

Kaasjuhendaja(d)

 • Jana Kadastik

Märksõnad

 • Kaasamine
 • erpedagoogika
 • erivajadused
 • kasutajakogemus
 • kasutajakeskne disain
 • taktiilsed õppevahendid

Projektiga liitumine

Projektiga liitumine on lõppenud

Vahekokkuvõtted

Projekti meeskond

Keiu / Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Eveli / Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Beatriss / Eripedagoog-nőustaja Krislyn / Eripedagoog-nőustaja Kerttu / Eripedagoog-nőustaja Kristi / Eripedagoog-nőustaja Helerin / Alushariduse pedagoog Kristina / Alushariduse pedagoog Getter / Alushariduse pedagoog Triinu / Hariduse juhtimine Maarja / Kirjalik tőlge Ave / Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Artur / Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse Kaja / Psühholoogia Mari-Liis / Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Kerli / Hariduse juhtimine Urmas / Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Tagasiside viib edasi

Tallinna linna süsteemis tegutseval Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (TSNA) noorsootöö osakonnal on neli prioriteetset suunda: arendus ja projektid (sh toetused projektidele, laagritele, malevatele jne), noorteinfo, mobiilne noorsootöö ja ülelinnalised programmid. Samuti kujundab TSNA noortepoliitikat ja korraldab rahvusvahelist noorsootööd.

ELU projekti raames soovime keskenduda kahele noortele suunatud üritusele, mida kirjeldame ka lähemalt.

Inspiratsioonipäev on ellu kutsutud edendamaks noorte vaimset tervist keskendudes korraga ühele peateemale. 2018 aastal toimunud Tallinna Ülikoolis noorte inspiratsioonipäeva fookuses olid suhted eesmärgiga edendada noorte vaimset tervist läbi suhete prisma, et noored mõistaksid paremini iseenda ja lähedaste emotsioone ja käitumist. Üritust planeeriti ja korraldati koostöös noortega ja vaimse tervise valdkonnas toimetavate ekspertidega. Vaata täpsemalt siit:Inspiratsioonipäev "Mul on suhted". Mis 2019 aasta oktoobris toimuva inspiratsioonipäeva täpsem fookus on ja kuidas ülesehitus olema saab, oleneb korraldusmeeskonnast ning noorte huvidest ja vajadustest.

Snelli tänavakultuurifestival on aastal 2018 alguse saanud linnaruumis (Snelli staadionil ja Toompargis) toimuv üritus, kus saavad kokku õdus atmosfäär, põnevad töötoad, erinevad võistlusalad, ägedad esinejad ja vinged noored. 2018. aastal oli festival ühepäevane ja kuigi täpne info puudub, saab öelda, et festivali külastas 1500-2000 inimest. See, mis 2019. aastal toimuma saab, on juba korraldusmeeskonna teha ja sellesse ootame ka teid panustama!

Üritusi on küll tore korraldada, kuid ilma tagasisidet küsimata, ei mõista me päris lõpuni, mida klient koges. Kuigi me võime endale üritust korraldades eesmärke seada, siis me päriselt ei tea, mida publik kogeb, enne, kui me seda temalt ei küsi. Tavaliselt vaadatakse otsa üritusel osalejate numbrile, et hinnata kas ja kui edukaks kujunes üritus. Sealjuures ei vaadata tihti sügavamale, mis toimis, mis hästi läks jmt. Samas on tagasiside üks mõjusamaid tööriistu, mis aitab õppida paremini sihtgrupi ootusi ja vajadusi. Tagasiside on oluline, et mõista, kuidas üritusi edasi arendada.

Projekti eesmärk

Peamine eesmärk on leida meetod tagasiside kogumiseks noorte üritustelt, mida saab rakendada erineva formaadi ja publiku suurusega festivalide arendustegevuseks.

Peamised tegevused eesmärgi saavutamiseks:

 • Tutvuda metoodikatega, mida varasemates uuringutes on kasutatud (nt publiku-uuringud, klindikogemuse uuringud, erinevate ürituste tagasiside kogumine jne).
 • Tagasiside kogumise metoodika väljatöötamine
 • Pilootuuringu läbiviimine, selle põhjal metoodika ja tulemuste analüüs ning vajadusel metoodika täiendamine.
 • Kahel erineva formaadiga üritusel uuringu läbiviimine ja analüüs (sh metoodika sobivuse analüüs).
 • Arutelu tulevikuks.

Lisaks uuringu korraldamisele soovime tudengeid kaasata korraldusprotsessi, et anda aimu sellest, kuidas avalikus sektoris üldse noortele suunatud üritusi korraldatakse.

Erialade lõimimine

Ürituste korraldamine ja tagasiside kogumine koos analüüsiga peaksid käima käsikäes, ühendades erinevaid oskuseid ja teadmisi alates projektijuhtimisest, meeskonnatööst, eelarve koostamisest kuni publiku tundmise ja mõistmiseni välja.

Antud projekti õnnestumiseks peame oluliseks lõimida erinevate erialade teadmised ja oskused, nt sotsioloogia, turundus ja kommunikatsioon, rekreatsioon, noorsootöö korraldus, pedagoogika jms. Muidugi on oodatud ka teiste erialade tudengid, kes usuvad, et saavad pakkuda lisandväärtust projekti õnnestumisesse

Teaduspõhisus ja uudsus

Mõlemad üritused said hoo sisse eelmisel aastal, mis tähendab, et tudengid saavad oma panuse anda ürituste arengusse ja kasvamisse sealjuures tutvuda sihtrühma huvide ja vajadustega.

Mida aeg edasi, seda enam mõistetakse vajadust kaasata sihtrühma teenuste arendamisesse, et osata arvestada sihtrühma huvide ja vajadustega. Samuti ka meie peame seda ürituste korraldamisel oluliseks.

Oodatav tulemus

Projekti lõpuks on loodud metoodika/mudel tagasiside kogumiseks noorte üritustelt, mida saab rakendada erineva formaadi ja publiku suurusega festivalide arendustegevuseks. Samuti on läbi viidud pilootprojektina tagasiside.küsitlus ning Snelli tänavakultuurifestivalil ja Inspiratsioonipäeval tagasiside küsitlus koos tulemuste analüüsiga.

Nõuded projektile

 • Meeskonnatöö tulemusel valminud ELU kursuseprogramm.
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks).
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil.
 • Kirjutada eneserefleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale).
 • Koostada meeskonnatööna poster ELU projekti protsessist, tulemustest ja järeldustest.
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud loomingulise tegevuse tulemusi.

Esimene kohtumine

14.02.2019, 16.00-18.00, Tallinna Ülikoolis M-608

Keel

Eesti

Projekti kestus

 • Kevad+sügis
 • 2018/2019

Kohtumiste ajad

Lepitakse kokku esimesel kohtumisel

Juhendaja(d)

 • Anette Mandel (anette.mandel@tallinnlv.ee)
 • Eve-Liis Roosmaa (roosmaa@tlu.ee)

Kaasjuhendaja(d)

 • Marili Otstak (Tallinna Linnavalitsus)

Märksõnad

 • Tagasiside-küsitlus
 • publiku-uuring
 • kliendikogemus
 • ürituse korraldamine

Projektiga liitumine

Projektiga liitumine on lõppenud

Vahekokkuvõtted

Projekti meeskond

Henry / Rekreatsioonikorraldus Rebecca / Rekreatsioonikorraldus Sten / Rekreatsioonikorraldus Avely / Noorsootöö Hanna / Noorsootöö Kerttu / Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid Liina / Linnakorraldus Tuuli / Andragoogika Reimo / Inimese ja arvuti interaktsioon Kätlin / Noorsootöö korraldus Margit / Noorsootöö korraldus Aune / Noorsootöö korraldus Mari-Liis / Noorsootöö korraldus Andry-Reilo / Psühholoogia Helis / Rekreatsioonikorraldus Sirlet / Hariduse juhtimine Janeli / Sotsioloogia Inga Mihkel / Rekreatsioonikorraldus

Vaimse tervise mess 2019

Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK,www.vatek.ee) on avalikes huvides tegutsev seltsing, mis ühendab 56 Eestis vaimse tervise valdkonnas tegutsevat organisatsiooni. VATEKi eestvedajaks on Prof Merike Sisask läbi MTÜ Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI). VATEKi peamiseks sihiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise edendamine ning vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamine. Väga olulisel kohal on vaimse tervise alane teavitus- ja kommunikatsioonitöö. VATEKi tegevuskavas on iga-aastaseks traditsiooniliseks suurürituseks vaimse tervise mess, mis toimub Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus ülemaailmsel vaimse tervise päeval 10. oktoobril. Vaimse tervise messi teema ja fookus lepitakse VATEKi liikmete vahel kokku iga-aastaselt, võttes arvesse vastava aasta VATEKi üldist tegevuskava ning ülemaailmse vaimse tervise päeva fookust. Seni on toimunud viis vaimse tervise messi, mille kohta võib lähemalt lugeda VATEKi veebilehelt ürituste sektsioonist. Vaimse tervise messile eelneb aktiivne ettevalmistusperiood ja kommunikatsioonitöö ning sellele järgneb vaimse tervise kuu temaatiliste töötubade sari üle-Eestiliselt, et mitte jääda liiga Tallinna keskseks. Vaimse tervise messi ja temaatiliste töötubade korraldamiseks kaasatakse ELU projekti üliõpilased-vabatahtlikud (maksimaalselt 16 üliõpiast), kellele pakutakse võimalust teha koostööd VATEKi liikmetega ning näidata seejuures üles loovust, uuendusmeelsust ja organiseerimisvõimet.

Projekti eesmärk

Projekti peamine eesmärk on korraldada vaimse tervise mess 10. oktoobril 2019. Projekti alaeesmärgid on:(1) valmistada ette vaimse tervise messi 2019 korralduslik plaan;(2) valmistada ette vaimse tervise messi 2019 kommunikatsiooniplaan; (3) korraldada kõrgel tasemel vaimse tervise mess 2019, millel on tugev laiemat avalikkust kõnetav sõnum ning lai kõlapind;(4) korraldada kõrgel tasemel vaimse tervise kuu töötubade sari üle-Eestiliselt, mis toetavad vaimse tervise messi sõnumit.

Erialade lõimimine

Kuna vaimse tervise valdkonda oodatakse tänapäevase käsitluse kohaselt panustama erinevate valdkondade inimesi ning sõnumi sisuga samaväärselt tähtis on viis, kuidas seda sõnumit loovalt edastatakse, siis on projekti meeskonda oodatud erinevate erialade üliõpilased – sotsiaalteadused, psühholoogia, terviseteadused, meedia ja kommunikatsioon, kaunid kunstid jm.

Teaduspõhisus ja uudsus

Vaimne tervis on valdkond, mida on pikka aega peetud meditsiini pärusmaaks ja võrdsustatud psühhiaatriaga. Kaasaegsed käsitlused näevad vaimset tervist selle laias spektris – alates vaimse tervise häirete ravist ja rehabilitatsioonist kuni vaimse tervise probleemide ennetamise ning positiivse vaimse ja heaolu edendamiseni. Vaimne tervis ja heaolu ei tähenda pelgalt vaimse tervise probleemide puudumist. Vaimse tervise edendamine tähendab positiivse vaimse tervise ja säilenõtkuse (resilientsuse) rõhutamist, kaitsetegurite tugevdamise eelistamist riskitegurite vähendamisele (kuigi olulised on mõlemad). Vaimse tervise edendamisel peetakse edu võtmeks valdkondade vahelist koostööd – kaasatud peavad olema tervise-, sotsiaal-, haridus-, justiits- jm valdkonnad. Väga oluline on koostöö meediaga, et vähendada vaimse tervise probleemide märgistatust (stigmat) ja julgustada inimesi hoidma head vaimset vormi ning otsima vajaduse korral abi spetsialistidelt. VATEKi 2019 üldise tegevuskava aluseks on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kontseptsioon vaimse tervise teenuste püramiidist, mis on optimaalne segu erinevatest teenustest alates püramiidi põhjaks olevatest eneseabioskustest (kõigile elanikkonna gruppidele vajalik ning kõige madalamate kuludega osa) kuni püramiidi tipus asuvate psühhiaatri kui eriarsti statsionaarse ja ambulatoorse teenuseni (kitsastele sihtgruppidele vajalik ning kõige kõrgemate kuludega teenuste püramiidi osa). Vahepealsetesse püramiidi kihtidesse kuuluvad – kogukonnapõhised teenused, esmatasandi teenused, veebipõhised teenused, informaalse kogukonna (perekond, sõbrad jne) toetus.

Oodatav tulemus

Projekti oodatavaks tulemuseks on vaimse tervise messi 2019 kõrgel tasemel korraldamine, ELU projekti meeskonna oluline panus sellesse, hea koostöö VATEKi liikmete ja ELU projekti meeskonna vahel ning vaimse tervisega seotud sõnumite lai kõlapind vaimse tervise kuul vastavalt toimivale kommunikatsiooniplaanile.

Nõuded projektile

 • Meeskonnatöö tulemusel valminud ELU kursuseprogramm.
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks).
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil.
 • Kirjutada eneserefleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale).
 • Koostada meeskonnatööna poster ELU projekti protsessist, tulemustest ja järeldustest.
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud loomingulise tegevuse tulemusi.

Esimene kohtumine

12. veebruar 2019 kell 10:30-14:00 Sotsiaalministeeriumis

Keel

Eesti

Projekti kestus

 • Kevad+sügis
 • 2018/2019

Kohtumiste ajad

Lepitakse kokku esimesel kohtumisel

Lisainfo

Kõik projekti tegevused kavandatakse ja viiakse ellu tihedas koostöös Vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) liikmete ja ELU meeskonna vahel

Juhendaja(d)

 • Merike Sisask (mersi@tlu.ee)

Märksõnad

 • vaimne tervis
 • heaolu
 • teadlikkus
 • kommunikatsioon
 • teenuste püramiid

Projektiga liitumine

Projektiga liitumine on lõppenud

Vahekokkuvõtted

Projekti meeskond

Liis / Noorsootöö korraldus Annetta-Marii / Tervisejuht Annaliisa / Nüüdismeedia Katrin / Sotsiaaltöö Kadri-Riin / Sotsiaaltöö Virve / Eripedagoogika Kertu / Eripedagoog-nőustaja Ketlin / Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse Greeta / Sotsiaaltöö Heidy / Sotsiaaltöö Helen / Noorsootöö korraldus Ellinor / Pedagoogika Silva / Sotsiaaltöö Gerli / Eripedagoogika Heli / Sotsiaaltöö Hanna Elisabeth / Pedagoogika Õie / Sotsiaaltöö Ave / Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse Laura / Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse Steven / Rekreatsioonikorraldus Kelli / Eripedagoogika Merit / Eripedagoogika Birgit / Eripedagoogika Pipi-Liis / Hariduse juhtimine