Erialasid lõimiv uuendus - ELU

Mis on ELU?

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte. 

Loe täpsemalt

Uudised

NB! ELU projekti ideid saab kevadsemestriks esitada kuni sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpuni ehk 15. detsembrini 2019.

Mis on ?

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte. 

Mis?

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekti- ja probleemõppel põhineva 6 EAPne (=156 töötundi) ainekursus, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja/või ülikooliväliste partneritega teostavad interdistsiplinaarse (erialasid lõimiva) probleemipüstitusega projekte.

Milleks?

Projektipõhine õpe on interdistsiplinaarsete probleemide lahendamiseks sobivaim meetod, kus õppimine toimub läbi aktiivse tegevuse. ELU projektiga liitunud üliõpilastel tuleb erinevate erialade teadmisi omavahel siduda, mis omakorda nõuab ühise aja leidmist, eesmärkides ja tegevustes kokkuleppimist ning realistliku ajakava koostamist.

Millal?

ELU õppeainet tutvustatakse bakalaureuseastmes 1. semestril aines Õppimine kõrgkoolis. Üliõpilastel on ELU õppeaine õppekava nominaalplaanis välja toodud, kuid ELU võib võtta ka mõnel teisel endale sobival semestril (va bakalaureuse esimene aasta). Lisaks soovitame mitte jätta ainekursuse valikut õpingute viimasele semestrile, sest ELU kursuse 6 EAP maht nõuab üliõpilaselt küllaltki suurt sisulist ja ajalist panustamist. Üliõpilane saab õpingute jooksul positiivse hinde korral läbida ELU projekti ainult ühe korra. Enne ELU kursusel osalemist tutvu kindlasti ka ELU ainekaardil välja toodud õpiväljunditega.

Kellega?

ELU projektides toimub õppimistegevus 6-8 liikmelistes meeskondades. ELU projektis toimub ülesannete jaotamine kindla rollijaotuse alusel. Rollid selgitatakse välja esimesel või teisel kohtumisel, kus oodatakse, et üliõpilane valib ise millise rolli ja õpiülesande eest ta soovib vastutada. Selleks, et rühmatöö toimiks, planeeritakse piisaval arvul näost-näkku kohtumisi, lepitakse kokku rühmatööks sobivad keskkonnad (nt Facebook, GoogleDrive, Trello jne) ning tagasiside saamise võimalused. Üliõpilane peab rühmatöös osalemiseks (ajurünnakud, diskussioonid, arutelud) koguma piisaval hulgal taustateadmisi, milleks võivad juhendajapoolsed soovituslikud lisamaterjalid, kui ka üliõpilaste endi poolt leitud allikad.

Kuidas?

Üliõpilane saab ELU projekti juhendada:

Missugune?

ELU õppeaines seisneb interdistsiplinaarne lähenemisviis: