Koostöine õppimine ELU õppeaines

ELU projektides on õpitegevuse keskmeks üliõpilaste huvist valitud projekt ning õppimistegevus toimub 6 liikmelistes meeskondades. Õppimine ei sõltu ühe õppija teadmiste omandamisest, meeldejätmisest ja taasesitamisest, vaid teadmine on jagatud õppijate vahel, kus tehakse tööd ühise eesmärgi nimel.

Õppijad ei ole passiivsed vastuvõtjad, vaid õppimine toimub läbi aktiivse tegevuse. ELU õppeaine loob üliõpilaste vahel sideme, kuna uute teadmiste loomine ja vastutus projekti edukuse ees lasub õppijatel. Algselt ELU veebilehel väljapakutud teema kitseneb projektiga liitunud üliõpilaste huvidest/erialadest lähtuvalt, koos pannakse paika projekti konkreetsemad eesmärgid, tegevuskava (sh õpi- ja hindamisülesanded, ajakava), rollid, hindamiskriteeriumid.

ELU projekti õppimistegevuste hulka kuulub: küsimuste küsimine, teistega arutamine, informatsiooni otsimine, millegi uue proovimine, tegevuste analüüsimine, reflekteerimine. Seega on projekti sisu kõrval oluline õppida probleemide lahendamise oskust, põhjendamisoskust, kriitilise mõtlemise oskust. 

ELU projektis toimub ülesannete jaotamine kindla rollijaotuse alusel. Rollid selgitatakse välja esimesel või teisel kohtumisel, kus oodatakse, et üliõpilane valib ise millise rolli ja õpiülesande eest ta soovib vastutada. Selleks, et rühmatöö toimiks, planeeritakse piisaval arvul kohtumisi, lepitakse kokku rühmatööks sobivad keskkonnad (nt Facebook, GoogleDrive, Trello jne) ning tagasiside saamise võimalused. Üliõpilane peab rühmatöös osalemiseks (ajurünnakud, diskussioonid, arutelud) koguma piisaval hulgal taustateadmisi, milleks võivad juhendaja(te) poolsed soovituslikud lisamaterjalid, kui ka üliõpilaste endi poolt leitud allikad.

ELU õppeaines seisneb õppejõu õpetamisetegevus oskuses kaasata õpilasgruppe aktiivselt õppimisprotsessis osalema. Õppejõust juhendaja peamine ülesanne on kaasa aidata õppijate mõtlemis- ja argumenteerimisoskuste välja kujunemisele, mis edendaksid probleemi lahendamist, metakognitiivsust, kriitilist mõtlemist ja aitaks üliõpilastel kujundada iseseisvaks ja enesejuhtivaks õppijateks. Samuti on juhendaja rolliks planeerimis- ja rühmaprotsesside toetamine ning õigete teadmiste juurde (kirjandusallikad, oskusteadmised, uurimismeetodid) suunamine.