Autokooli õpetaja maine kujundamine

Juhtimisõiguse saamiseks peab Eestis läbima autokoolis riiklikule õppekavale tuginevad õpingud. Tänaseks on kujunenud olukord, kus varsti võivad autokoolide uste taha järjekorrad tekkida, kuna autokoolidel on suur puudus kvalifitseeritud õpetajatest. Projekti eesmärgiks on luua toode (projekt, filmiklipp, kampaania, üritus, seminar vms), mille abil saab kujundada autokooli õpetaja ameti positiivset mainet.

Juhtimisõiguse saamiseks peab Eestis läbima autokoolis riiklikule õppekavale tuginevad õpingud. Lapsevanemad võivad juhendajana sellele protsessile kaasa aidata, kuid ilma autokooli läbimata ei saa Maanteeametist juhtimisõigust taotlema minna. Autokoolis saab õpetajana töötada vastavat kvalifikatsiooni ja Maanteeameti poolt väljastatud tunnistust omav isik.

Tänaseks on kujunenud olukord, kus varsti võivad autokoolide uste taha järjekorrad tekkida, kuna autokoolidel on suur puudus kvalifitseeritud õpetajatest. Eestis omab täna mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust 675 õpetajat, 2010. aastal omas mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust 997 ja 2014. aastal 764. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga, on õpetajate arv vähenenud 33 %. Täna on pea 30 % õpetajatest vanemad kui 60 aastat, mis tähendab, et lähiajal on pensionile jäämas umbes sama palju õpetajatest.

Milles asi? Põhjus võib seisneda mitmes: autokooli õpetaja ameti maine on madal, palju peab vaeva nägema, et õpetajaks saada, töötasu pole piisav.

Näib, et autokooli õpetaja amet ei ole atraktiivne, kuna puudub teadlikkus sellest, milles amet seisneb. Tänapäeval ei ole autokooli õpetaja peamine töö õpetada sõiduki ehitust ja sõidutehnilisi võtteid (tehnika ja füüsika), vaid õpetaja töö seisneb peamiselt liikluses vastutustundliku käitumise kujundamises. See eeldab õpetajalt teadmisi selle kohta, mis kõik mõjutab inimese otsust konkreetses olukorras just sellisel moel käituda (psühholoogia) ja kuidas mina õpetajana saan toetada õppijat ohutute valikute tegemisel ning kuidas luua õppimist soodustav keskkond (andragoogika ja psühholoogia).

Projekti eesmärk

Luua toode (projekt, filmiklipp, kampaania, üritus, seminar vms), mille abil saab kujundada autokooli õpetaja ameti positiivset mainet.

Erialade lõimimine

Üliõpilastelt ootame raamist väljaspool mõtlemist kombineerides erinevate erialdega seotud teadmisi ja oskusi: infotehniloogia, psühholoogia, meedia, kunst, kasvatusteadused, andragoogika, liiklusohutus, disain jne. Moodustada võib mitu samal eesmärgil tegutsevat rühma. 

Teaduspõhisus ja uudsus

Projekti raames uuritakse, mida selles valdkonnas enne on tehtud, mismoodi on võimalik ameti mainet kujundada, milline on tänane Eesti autokooli õpetaja maine, mis motiveeriks autokooli õpetaja ametit valima.

Oodatav tulemus

Luua toode (projekt, filmiklipp, kampaania, üritus, seminar vms), mille abil saab kujundada autokooli õpetaja ameti positiivset mainet.

    Nõuded osalemiseks

  • Meeskonnatöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
  • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
  • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
  • Kirjutada individuaalne refleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
  • Koostada meeskonnatööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
  • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud tegevuse tulemusi
  • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

HA

Heli Ainjärv

annamari@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

MS

Mart Soonik

mart.soonik@tlu.ee

Projekti meeskond

J

Jana

E

Elle-Riin

Kirjalik tõlge

M

Merilin

Liiklusohutus

S

Silver

Liiklusohutus

R

Riin

Hariduse juhtimine

A

Anna-Liisa

Sotsiaaltöö

V

Vivika

Haridustehnoloogia

T

Tõnis

Liiklusohutus

T

Tauri

Riigiteadused

P

Paul Kristjan

Liiklusohutus

A

Annaliisa

Reklaam ja suhtekorraldus

M

Mark

Riigiteadused

P

Priit

Liiklusohutus

P

Priit

Liiklusohutus

A

Anžela

Ajakirjandus

G

Grete

Psühholoogia

K

Kristjan

Riigiteadused

K

Kaspar

Kehakultuur

#autokool #õpetaja #mainekujundus