Juhi professionaalse identiteedi kujundamine

“Juhi professionaalne identiteet” projekt on edukaks juhiks arenemise teekonna esimestest sammudest, Ei ole ju ometi võimalik teisi juhtida, kui ei osata iseennast juhtida ja mõista?

Eesti ülikoolide juhtimisõppe bakalaureusetudengitele ei ole tänaseni teadaolevalt sõnastatud ega loodud õppe- ja koolitusprogrammi, mis aitaks tulevasel juhil enne teiste juhtimisega alustamist, iseennast tundma õppida. Enesetunnetamise kasv, minapildi sõnastamine, eesmärkide seadmise ja sõnastamise oskusus, motiveeritus eesmärkide saavutamisel, enesetõhusus, stressiga toimetulek jpm on olulisemad märksõnad, mida projekti raames koos bakalaureuseõppe tudengitega mõtestatakse. Kindlasti kätkeb projekt endas ka koostöö, koosõppimise ning aja ja töö planeerimise praktilisi harjutusi.

Projekti raames vaadeldakse ja analüüsitakse erienvaid seonduvaid meetodeid ning arutletkse nende üle. Meetodeid rakendatakse Estonian Business Schooli (EBS) bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilaste peal. Soov on välja töötada universiaalne ning vajadusel skaleeritav kursus või õppeprogramm, mida tulevikus saaks koolid edukalt rakendada mistahes ülikoolide (või isegi keskkooli lõpuklasside) tudengitele. Oluline on, et projekti tulemusi on liisaks vaatlusandmete analüüsile, võimalik ka kvantitatiivselt mõõta (väljalangemise protsendi vähenemine EBSis).

Projekti teeb ELU eriala jaoks põnevaks ja uudseks asjaolu, et paljudel Tallinna Ülikooli magistritaseme tudengitel on elukogemuse , positiivsete ja kindlasti ka negitiivsete näidete najalt võimalik panustada kõnealuse märgilise ja innovaatilise programmi loomisesse.

Projekti puhul pole vähemoluline ELU projektis osalevate TLÜ magistrantide ehk projektimeeskonna endi sisekaemus, enesemõtestamine, juhi tööriistade õppimine/kordamine ning nooremate kolleegide suunamise ja õpetamisega kaasnev iseõppimine.

Olenemata mõõdetavate eesmärkida saavutmisest või mittesaavutamisest avaldub ELU projekti “Juhi professionaalse identiteedi kujundamine”, sisuline ja reaalne väljund selles, et antud töö saab olema Estonian Business Schooli 2020 sügissemestri kohustuslik õppeaine.

Projekti elluviimine toimub kolmes suuremas osas: 1) koolitusprogrammi loomine (veebruaris 2020); 2) koolitusprogrammi elluviimine koostöös EBSiga (august-november 2020); 3) projekti kokkuvõtmine ja analüüsimine (detsember 2020)

Veebruris, augustis, septembris, oktoobris, novemebris ja detsembris on plaanis lisaks EBSis läbiviidavatele loengutele kohtuda kaks korda kuus 2-3 tunnisteks koosolekuteks.

Projekti eesmärk

ELU projekti eesmärgiks on luua kaasaegsetel täiskasvanute koolitamise meetoditel tuginev õppeaine, mille käigus tegeleb ELU projektimeeskond innovatiivse, enesetõhusust kasvatava ja motivatsiooni suurendava õppeprogrammi väljatöötamisega. Esimeses (2020 sügisel toimuvas) pilootprojektis osaleb Estonian Business Schooli neli eesti keelse bakalaureuseõppe kursust, ent projekti järeldustele tuginedes on plaanis luua skaleeritav ning universaalne esmakursuslastele mõeldud sissejuhatav õppeaine kõikidele huvitatud ülikoolidele üle Eesti. Edu korral võib projekt olla laiendatav ka Eestist väljapoole.

Erialade lõimimine

ELU projektist lõimitakse erinevaid inimese heaolu, psühholoogia, täiskasvanu õppe,(projekti)juhtimise ja ettevõtlusega seondavaid valdkondi. Käesolevas projektis ootame osalema eeskätt osalema andragoogika, psühholoogia, organisatsioonikäitumise, kommunikatsioonijuhtimise, heaolu- ja tervisekäitumise, haridusinnovatsiooni juhtimise, digitaalsete õpimängude ja haridustehnoloogia tudengeid.

Teaduspõhisus ja uudsus

ELU projekti raames on soov luua ja viia läbi õppeprogramm, mille tulemusel kasvab sihtrühmaks olevate tudengite enesetõhusus, koostöö ja koosõppimise soov ning ühtekuuluvustunne, mille tulemuseks on märkimisväärselt vähenev ülikooli esimeselt kursuselt väljalangenute protsent. Projekti eesmärgiks on teaduspõhiselt tõestada, et ülikooli programmi oluliseks osaks tulevikus peab olema ka inimese iseennast tundma õpetamine ja teistega koostöö tegemise oskus. Ülikool on vabatahtlik, mistõttu on õpilastel võimalik igal ajal ülikoolis õpingutest loobuda. Seega on oluline ülikoolil läbi erinatete ainekursuste ja programmide teha kõik endast olenev, et üliõpilane oma kooliteed ei katkestaks.

Oodatav tulemus

Estonian Business Schooli eestikeelsete õppekavade esimese kursuse tudengite õpingute katkestamise vähendamine (25 protsendilt täna 15 protsendini mõõdetuna 2021 septembris)

 

    Nõuded osalemiseks

  • Tiimitöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
  • Koostada tiimitööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
  • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
  • Kirjutada individuaalne refleksioon tiimi liikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
  • Koostada tiimitööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
  • Osaleda tiimiga ELU projektide esitluspäeval ja esitada tiimitööna valminud tegevuse tulemusi
  • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja tiimi liikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

LJ

Larissa Jõgi

larj@tlu.ee

Projekti meeskond

G

Gerda

Andragoogika

M

Margit

Õigusteadus

M

Mae

Keeleteadus ja keeletoimetamine

B

Britta

Andragoogika

G

Gerli

Andragoogika

J

Julia

Andragoogika

A

Anneli

Organisatsioonikäitumine

G

Gerda

Organisatsioonikäitumine

H

Henri

Andragoogika

A

Andrea

Andragoogika

K

Kadi

Organisatsioonikäitumine

#enesejuhtimine #projektijuhtimine #ettevõtlus #koolitamine #juhiks kujunemine #isiklik areng