Märkamatu keeleõpe II

Projekt mõeldud üliõpilastele, kes tunnevad missiooni oma teadmisi ja oskusi teistele edasi anda ning seejuures salamisi keeleõpetaja olla, ning levitada mõtteviisi, et igaüks meist saab eesti keelt õpetada. Kursuse jooksul tutvutakse esmalt keeleõppemetoodikaga, seejärel valib rühm tegevusala, mille varjus keelt õpetada, valib sobiva metoodika ja koostab tegevusplaani. Tegevusi viivad üliõpilased läbi kas oma rühmaga või koostöös mõne koolitaja, treeneri või huviringi juhendajaga.

Kuidas see täpsemalt mõeldud on?

Oletame näiteks, et oled osav kuduja ja valmis seda huvilistele õpetama. Kujutlegem, et kudumist tahaks õppida ka 6 TLÜ välistudengit, kes kõik alles õpivad eesti keelt. Miks mitte õpetada neile kudumist ja salamisi toetada ka nende eesti keele omandamist? Vaja oleks veidi keeleõppealaseid teadmisi ja metoodilisi võtteid, et aidata õppijal saada korraga aru nii keelest kui ka kudumisvõtetest. Sellega kursusel tööle hakataksegi.

Esmalt tutvutakse uuenduslike lähenemistega keeleõppele, keeleõppemeetodite ja keelekursuse ülesehituspõhimõtetega. Rühmas töötatakse välja kursuse struktuur, mõeldakse välja erialased tegevused, valitakse sobivad meetodid ja kohandatakse need kavandatava tegevusega. Tegevust katsetatakse oma rühmas, rühmad tagasisidestavad üksteise tegevuskavasid. Loetakse ka iseseisvalt kirjandust ja uuritakse keeleõppe eri võimaluste kohta, kavandatud tegevust reklaamitakse ja leitakse sobiv sihtgrupp. Keeleõppetegevus viiakse läbi ja tehtut analüüsitakse. Analüüsi, tegevuste kirjelduse või tegevusi kajastava video ning metoodilised materjalid postitab rühm blogikeskkonnas. Rühmad analüüsivad protsessi pidevalt oma blogis: tegevusi kirjeldatakse, lisatakse lühikesed metoodilised selgitused ja tulemused võetakse kokku videoga. Protsessi lõpuks lisatakse blogisse tegevuse ja selle tulemuste põhjalikum analüüs, kus selgitatakse ja põhjendatakse läbiviidud tegevusi uuritud meetodite ja keeleõppealase teadmusega. Materjali eesmärk on teistel huvilistel samalaadseid tegevusi läbi viia.

Projekti eesmärk

 • Aidata kaasa erineva emakeelega inimeste lõimumisele ühiskonnas.
 • Levitada mõtteviisi, et keelt saab õppida ja keeleõpet toetada ka ükskõik millise huvipakkuva tegevuse kaudu.
 • Levitada ühiskonnas arusaama, et igaüks meist saab nii oma eriala või harrastuse raames kui ka igapäevaelus keeleõppijale tuge pakkuda, igaüks meist vastutab selle eest, et keeleõppijal oleks võimalus õppida, igaühel meist on võimalik aidata keeleõppijal keelt omandada.
 • Populariseerida LAK-õppe põhimõtteid informaalse keeleõppe vormina.
 • Osata sünteesida praktilist ja teoreetilist materjali

Erialade lõimimine

Sobivad loomeerialade (muusika, kunst, käsitöö), kehakultuuri jms erialade üliõpilased, samuti kõik tudengid, kellel on harrastus või oskus, mida nad sooviks teistele edasi anda. 

Kavandatav tegevus rakendab LAK-õppe põhimõtteid, st keelt õpetatakse sisusse lõimituna   Kuna keeleõpet saab integreerida igasugustesse tegevustesse, sobivad siia mitmesugused erialad.

Teaduspõhisus ja uudsus

Kursus tugineb lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtetel (LAK-õpe). LAK-õpet rakendatakse enamasti formaalses õppes, kuid seda saab rakendada ka mitteformaalõppes ehk koolitustel, kursustel, trennides jms. Seega püüab see ELU kursus keeleõpet uudsel viisil mõtestada ja rakendada; näidata, et eesti keelt saab õpetada ka oma eriala või harrastuse kaudu.

Üliõpilase kavandatud tegevuses osaleja omandab keelt pingutusteta, talle huvi pakkuva tegevuse käigus nii, et ta seda ise tähelegi ei pane – MÄRKAMATULT.

Oodatav tulemus

Projekti lõpuks valmib

1) 6-8 tunni pikkune tegevus nt trenn, huviring, koolitus, mille üliõpilane on kavandanud rühmas ja mille ta ise koos rühmakaaslastega läbi viib

2) Projekti osaks oleva tegevuse metoodikat ja käiku tutvustav blogi ja materjal (nt brošüür, video), mida kajastatakse mõnes meediakanalis.

  Nõuded osalemiseks

 • Meeskonnatöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
 • Kirjutada individuaalne refleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
 • Koostada meeskonnatööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud tegevuse tulemusi
 • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

MA

Merilin Aruvee

merilin@tlu.ee

Projekti meeskond

J

Jekaterina

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

E

Eneli

Alushariduse pedagoog

L

Liisbet

Kultuuriteadus

K

Kreta

Alushariduse pedagoog

K

Kairi Helga

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

F

Filipp

Kehakultuur

P

Piret

Alushariduse pedagoog

E

Elerin

H

Helen

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

A

Annika

Alushariduse pedagoog

A

Anette-Viktoria

Eesti filoloogia

V

Veronika

Vene filoloogia

A

Anna-Maria

Ajalugu

O

Oksana

Vene filoloogia

I

Indrek

Kehakultuur

L

Liis

Alushariduse pedagoog

K

Kulno

Kultuuriteadus

A

Aurelia

Alushariduse pedagoog

A

Anet

Alushariduse pedagoog

#LAK-õpe #eesti keel teise keelena