Nutikas geograafia

Geograafia ei ole pealinnade või mägede kõrguste peast teadmine. Me tahame aru saada meist ümbritsevast maailmast ja selleks pakub tänapäevane internetipõhine ühiskond rohkem lahendusi ja äppe kui kunagi varem. Veelgi keerulisem kui vastuseid leida, on õiged küsimusi esitada. Projekti eesmärk on mitmekesistada ja ajakohastada geograafiaolümpiaadi küsimusi lüües kaasa ürituse korraldamisel.

Geograafiaolümpiaad on Eestis toimunud 1966. aastast alates. Igal aastal osaleb piirkonnavoorus üle 1500 õpilase. Võistlust viiakse läbi neljas vanuserühmas 7.–12. klassini. Maikuus Eesti eri paigus toimuvale lõppvoorule saavad kutse kokku ca 100 parimat õpilast. Nii tuleb igal aastal ette valmistada kaheksa komplekti küsimusi.

Alates 2014. aastast on olümpiaad toimunud HITSA Moodle’i keskkonnas. E-keskkond võimaldab kasutada ülesannetes erinevaid kaardirakendusi, mahukaid andmekogusid ja palju rohkem visuaalset materjali, samuti internetiotsingut – kuid seda kõike ette seadistatud küsimuste tüüpide raames.

Olümpiaad ei ole kontrolltöö ega eksam, seega ei saa küsimused tugineda õpikutele ning pärineda õppetööst tuttavatelt geograafia kodulehekülgedelt. Oluline osa on maailmas toimuvaga kursisolekul ning ettetulevate sündmuste mõistmisel.

Projekti eesmärk

 • Populariseerida loodus- ja ühiskonnateaduste lõimumist geograafiaolümpiaadi korraldamise ja läbiviimisega.
 • Avastada ja rakendada tänapäevaseid ruumipõhiseid digitehnoloogia võimalusi.
 • Mitmekesistada ja ajakohastada geograafiaolümpiaadi küsimusi.

Erialade lõimimine

Geograafia on oma olemuselt interdistsiplinaarne kätkedes loodus- ja inimgeograafia ning geoinformaatika. Alldistsipliinid ulatuvad geomorfoloogiast ja mullateadusest meditsiini-, poliit- ja kultuurigeograafiani, rääkimata kartograafiast.

Igal teadusel on oma ruumikomponent, näiteks filosoofial looduse iseväärtus ja keskkonnaprobleemide moraaliküsimused; keskkonnapsühholoogia selgitab, miks männik on meeldivam kui kuusik; kuidas finantsturud reageerivad uudistele maailma eri paigus erinevalt. Tallinna Ülikoolis ei ole geograafia õppekava – seega juba seotus uue erialaga tagab interdistsiplinaarsuse, sest iga tudeng toob kaasa oma teadmistepagasi.

Teaduspõhisus ja uudsus

Küsimuste koostamisel lähtutakse tänapäevastest haridusteooriatest, mida üliõpilastele tutvustatakse. Materjalid pärinevad internetist, mis tähendab suurt tööd usaldusväärsuse (Eurostat, UNESCO, WHO, World Bank) saavutamiseks. Heast projekti uurimistulemusest, teadusartiklist või aruandest (Inimarengu aruanne, Riigikontroll, Praxis, KredEx, SEI Tallinn) saab mitu olümpiaadiküsimust. Geograafiaväliste distsipliinide kaasamine võiks anda olümpiaadile uue kvaliteedi ning samas juhtida üliõpilasi oma erialal valima ruumilisemaid käsitlusi. Igale haridusmaastikul õppivale ja töötavale inimesele on see hea enesehariduse ja -täiendamise võimalus.

Oodatav tulemus

 • Üliõpilaste laienenud silmaring.
 • Oskus töötada erinevate kaardirakenduste, andmebaaside ja usaldusväärsete internetiallikatega.
 • Vabavaraliste tarkvaraprogrammide kasutamine andmetöötluseks ja visualiseerimiseks.
 • Uued (koostatud ja piloteeritud) olümpiaadi ülesanded Moodle’i keskkonnas/repositooriumis.
 • Perspektiivi vahetamisest (küsimustele vastamise asemel nende koostamine) tulenev paranenud mõistmine testidest, kontroll- ja tasemetöödest, eksamitest.
 • Võimalus osaleda nii geograafiaolümpiaadi piirkonna- kui lõppvoorus ja saada kogemus oma küsimuste parandamisel ning tulemuste analüüsimisel.
 • Võimalus osaleda geograafiaolümpiaadi lõppvooru maastikuvõistluse läbiviimises Valgas.
 • Huvi korral materjali lõputööks, lugu Õpetajate Lehes või teadusartikkel.
 • Ainepunktid kevadel. 

  Nõuded osalemiseks

 • Meeskonnatöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
 • Kirjutada individuaalne refleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
 • Koostada meeskonnatööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud tegevuse tulemusi
 • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

AP

Anu Printsmann

anupri@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

KK

Kaire Kollom

kkaire@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d) väljast

ÜL

Ülle Liiber

ulle.liiber@ut.ee

Projekti meeskond

J

Johanna Maarja

Informaatika

O

Olavi

Integreeritud loodusteadused

K

Karl

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

R

Roger

Informaatika

K

Kaido

Ajalugu

A

Andres

Ajalugu

Z

Zoja

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

A

Alina

Kultuuriteadus

A

Asko

Nüüdismeedia

K

Kristin

Eesti filoloogia

K

Kadri

Kultuuriteooria ja filosoofia

H

Henry

Bioloogia (kõrvalerialaga)

#uudishimu #geograafia #internet #nutilahendused #haridus #teaduse popularsieerimine