Pildistatud liikumine

Luuakse BFM’i, DTI ja LTI’i üliõpilastest harmoneerivate kompetentsidega interdistsiplinaarne töörühm; koostöös juhendajaga luuakse harjutuste pildistamiseks ja filmimiseks vajalik tehniline keskkond (valgustus, taust, kaamerad) ja tegevuskava; testpildistamise käigus valitakse riietus ning koostatakse pildistamise aja- ja tegevuskava vastavalt harjutuste iseloomule; kogunenud materjal koondatakse pildi- ja videobaasi.

Kasvav osa kommunikatsioonist, seal hulgas õppealasest teabevahetusest realiseerub visuaalsetes kanalites fotode ja liikuva pildina. Lisaks inforikkusele ja sisu käsitluse omadustele sobib selline materjal individuaalseks õppimiseks kõikjalt ja igal ajal ligipääsetava ning piiramatu kättesaadavuse tõttu. Eriti kasulikuks võib pidada sellist infovahetust kehalise tegevuse kirjeldamist ja ettenäitamist vajavatel erialadel nagu liikumiskultuuris on seda sport, liikumisharrastus, ravivõimlemine jmt. Öeldust hoolimata on visuaalset õppematerjali vähe. Tallinna Ülikoolis on vähemalt kolm vastava arendustöö potentsiaaliga eriala: audiovisuaalse valdkonna teadmise ja kogemuse kompetentsikeskus BFM, andmete digitaliseerimise ka kastamise Digitehnoloogiate instituut ning liikumis-, tervise- ja sporditeadustega tegev LTI. Puudu on olnud koostööst milles BFM’i ja DTI asjatundlikkust saaks rakendada LTI liikumiskultuuri eesmärkide teenistusse. Antud koostöö käivitamisele on olemas unikaalne praktiline võimalus.LTI koos Eesti Olümpiakomitee Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega tõlkis nii õppetööks, treenerite koolituse kui spordiharrastajate eneseharimise jaoks mõeldud Juan Carlos Santana raamatu „Funktsionaalne treening“ (Human Kinetics 2016, Inglisekeelse väljaande ISBN: 978-1-4504-1482-1). Otsustasime raamatuga kaasatulnud pildibaasi asendada meie üliõpilastega tehtud piltidega, sest sellisel juhul saaksime neid kasutada õppematerjalina väljas pool raamatu kirjastamisega määratud õiguseid. Lisaks fotografeerimisele arendame LTI füsioloogia ja kinesioloogia labori juurde harjutuste pildistamise ja filmimise kompetentsi mida saab edaspidi kasutada nii üliõpilastöödes kui õppematerjali tootmiseks.

Projekti eesmärk

Luua kehaliste harjutuste pildi- ja videobaas; luua tööks vajalik võimekus LTI labori keskkonnas.

Erialade lõimimine

Luuakse BFM’i, DTI ja LTI’i üliõpilastest harmoneerivate kompetentsidega interdistsiplinaarne töörühm; koostöös juhendajaga luuakse harjutuste pildistamiseks ja filmimiseks vajalik tehniline keskkond (valgustus, taust, kaamerad) ja tegevuskava; testpildistamise käigus valitakse riietus ning koostatakse pildistamise aja- ja tegevuskava vastavalt harjutuste iseloomule; kogunenud materjal koondatakse pildi- ja videobaasi. Töö jaotus: BFM’i osapool filmib ja pildistab ning koostab tegevusjuhendi, DTI tegeleb andmetöötlusega, LTI osapool organiseerib harjutuste sooritamise tegevuskava, valib ning koolitab mannekeenid.

Teaduspõhisus ja uudsus

LTI eriala ja teaduslik tegevus rajaneb detailsele liigutuste analüüsile kuna korduvtegevustesse peituvatest mikroliigutustest sõltuvad nii töövõime kui vigastuste risk. Eriala kompetentside hulka kuuluvad tugi- ja liikumisaparaadi seisundi analüüs ning puuduste kõrvaldamiseks harjutuskavade loomine. LTI vajab teadmiste ja võimekuse arendamist vastava teadmuse levitamiseks kaasaegses meediakultuuris. BFM omab unikaalset kompetentsi just viimases vallas, kuid võidaks juurde pädevusi tervisekommunikatsiooni valdkonna arendamiseks kiiresti kasvava liikumiskultuuri vajaduste sisu ja olemuse mõistmise kaudu. DTI on edukas inforikaste materjalide kasutuse muutmisel kasutajasõbralikuks kogemuseks.

Oodatav tulemus

Kolme instituudi oskuste ja võimaluste koostööna arenevad oskused ja võimekus liikumiskultuuri alase visuaalse õppematerjali loomiseks ja kaasamiseks formaalses ja informaalses õppetöös.

    Nõuded osalemiseks

  • Tiimitöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
  • Koostada tiimitööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
  • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
  • Kirjutada individuaalne refleksioon tiimi liikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
  • Koostada tiimitööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
  • Osaleda tiimiga ELU projektide esitluspäeval ja esitada tiimitööna valminud tegevuse tulemusi
  • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja tiimi liikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

KP

Kristjan Port

kport@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

KR

Karmen Reinpõld

karmenr@tlu.ee

Projekti meeskond

T

Tuuliki

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

#liikumine #harjutused #pildistamine