Vaimse tervise mess 2020

VATEKi peamiseks sihiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise edendamine ning vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamine. Väga olulisel kohal on vaimse tervise alane teavitus- ja kommunikatsioonitöö. Vaimse tervise messi teema ja fookus lepitakse VATEKi liikmete vahel kokku iga-aastaselt, võttes arvesse vastava aasta VATEKi üldist tegevuskava ning ülemaailmse vaimse tervise päeva fookust. Seni on toimunud kuus vaimse tervise messi, mille kohta võib lähemalt lugeda VATEKi veebilehelt ürituste sektsioonist. Vaimse tervise messile eelneb aktiivne ettevalmistusperiood ja kommunikatsioonitöö ning sellele järgneb vaimse tervise kuu temaatiliste töötubade sari üle-Eestiliselt, et mitte jääda liiga Tallinna keskseks.

Vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK, www.vatek.ee) on avalikes huvides tegutsev seltsing, mis ühendab 58 Eestis vaimse tervise valdkonnas tegutsevat organisatsiooni. VATEK tegutseb seltsinguna ning seda juhib MTÜ Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI), projektijuhiks ja eestvedajaks on Ott Oja. VATEKi peamiseks sihiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise edendamine ning vaimse tervise ja heaolu poliitika arendamine. Väga olulisel kohal on vaimse tervise alane teavitus- ja kommunikatsioonitöö. VATEKi tegevuskavas on iga-aastaseks traditsiooniliseks suurürituseks vaimse tervise mess, mis toimub Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus ülemaailmsel vaimse tervise päeval 10. oktoobril. Vaimse tervise messi teema ja fookus lepitakse VATEKi liikmete vahel kokku iga-aastaselt, võttes arvesse vastava aasta VATEKi üldist tegevuskava ning ülemaailmse vaimse tervise päeva fookust. Seni on toimunud kuus vaimse tervise messi, mille kohta võib lähemalt lugeda VATEKi veebilehelt ürituste sektsioonist. Vaimse tervise messile eelneb aktiivne ettevalmistusperiood ja kommunikatsioonitöö ning sellele järgneb vaimse tervise kuu temaatiliste töötubade sari üle-Eestiliselt, et mitte jääda liiga Tallinna keskseks. Vaimse tervise messi ja temaatiliste töötubade korraldamiseks kaasatakse ELU projekti üliõpilased-vabatahtlikud (maksimaalselt 16 üliõpilast), kellele pakutakse võimalust teha koostööd VATEKi liikmetega ning näidata seejuures üles loovust, uuendusmeelsust ja organiseerimisvõimet.

Projekti eesmärk

Projekti peamine eesmärk on korraldada vaimse tervise mess 10. oktoobril 2020. Projekti alaeesmärgid on: (1) valmistada ette vaimse tervise messi 2020 ja töötubade korralduslik plaan; (2) valmistada ette vaimse tervise messi 2020 sotsiaalmeedia kommunikatsiooniplaan; (3) korraldada kõrgel tasemel vaimse tervise mess 2020, millel on tugev laiemat avalikkust kõnetav sõnum ning lai kõlapind; (4) korraldada kõrgel tasemel vaimse tervise kuu töötubade sari üle-Eestiliselt, mis toetavad vaimse tervise messi sõnumit.

Erialade lõimimine

Kuna vaimse tervise valdkonda oodatakse tänapäevase käsitluse kohaselt panustama erinevate valdkondade inimesi ning sõnumi sisuga samaväärselt tähtis on viis, kuidas seda sõnumit loovalt edastatakse, siis on projekti meeskonda oodatud erinevate erialade üliõpilased – sotsiaalteadused, psühholoogia, terviseteadused, haridusteadused, meedia ja kommunikatsioon, kaunid kunstid jm.

Teaduspõhisus ja uudsus

Vaimne tervis on valdkond, mida on pikka aega peetud meditsiini pärusmaaks ja võrdsustatud psühhiaatriaga. Kaasaegsed käsitlused näevad vaimset tervist selle laias spektris – alates vaimse tervise häirete ravist ja rehabilitatsioonist kuni vaimse tervise probleemide ennetamise ning positiivse vaimse tervise ja heaolu edendamiseni. Vaimne tervis ja heaolu ei tähenda pelgalt vaimse tervise probleemide puudumist. Vaimse tervise edendamine tähendab eelkõige positiivse vaimse tervise, säilenõtkuse ja kaitsetegurite tugevdamist. Vaimse tervise probleemide ennetamine tähendab riskitegurite vähendamist ning keskkonna kujundamist vaimset tervist soosivaks. Nii edendus- kui ennetustöös peetakse edu võtmeks valdkondade vahelist koostööd – kaasatud peavad olema tervise-, sotsiaal-, haridus-, justiits- jm valdkonnad. Väga oluline on koostöö meediaga, et vähendada vaimse tervise probleemide märgistatust (stigmat) ja julgustada inimesi hoidma head vaimset vormi ning otsima vajaduse korral abi spetsialistidelt.

Oodatav tulemus

Projekti oodatavaks tulemuseks on vaimse tervise messi 2020 kõrgel tasemel korraldamine, ELU projekti meeskonna oluline panus sellesse, hea koostöö VATEKi liikmete ja ELU projekti meeskonna vahel ning vaimse tervisega seotud sõnumite lai kõlapind vaimse tervise kuul. ELU projekti üliõpilased koguvad messil ja töötubades osalejatelt tagasisidet ning teevad saadud tulemustest kokkuvõtte.

    Nõuded osalemiseks

  • Tiimitöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
  • Koostada tiimitööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
  • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
  • Kirjutada individuaalne refleksioon tiimi liikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
  • Koostada tiimitööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
  • Osaleda tiimiga ELU projektide esitluspäeval ja esitada tiimitööna valminud tegevuse tulemusi
  • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja tiimi liikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

MS

Merike Sisask

mersi@tlu.ee

Projekti meeskond

T

Taivi

Kunstiteraapiad

S

Siret

Andragoogika

M

Marju

Organisatsioonikäitumine

T

Triin Teresa

Organisatsioonikäitumine

G

Greete

Eripedagoogika

M

Merlin

Sotsiaaltöö

A

Agnes

Sotsiaaltöö

L

Lizan

Eripedagoogika

I

Iiris

Pedagoogika

M

Merilin

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

K

Kristiina

Eripedagoogika

B

Brandon

Ristmeedia

K

Küllike

Organisatsioonikäitumine

B

Britta Johanna

Ajakirjandus

H

Härda-Irene

Eripedagoogika

#vaimne tervis #heaolu #teadlikkus #ennetamine #edendamine #kommunikatsioon