Mis on ELU?

Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) on põlvkondi ühendav õppeaine, mille käigus lahendatakse meeskonnatööna elulisi probleeme.

elupilti

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on projekti- ja probleemõppel põhinev 6 EAPne (=156 töötundi) õppeaine, mille käigus üliõpilased koostöös õppejõudude ja/või ülikooliväliste partneritega teostavad interdistsiplinaarse (erialasid lõimiva) probleemipüstitusega projekte.

ELU õppeaine peamiseks eesmärgiks on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja koostööoskuste süvendamist ja selle kaudu tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist.

ELU õppeaine ala-eesmärkideks on:

 • interdistsiplinaarse lähenemisviisi tutvustamine ja rakendamine - probleemi mõtestamine erinevate erialade perspektiividest, kokkupuutepunktide otsimine, teoreetilistest/ metodoloogilistest erinevustest uute võimaluste leidmine;

 • koostööoskuse arendamine - läbirääkimisoskused, kultuuridevahelised suhted, sotsiaalsed pädevused, oma rolli teadvustamine ja täitmine meeskonnas;

 • erialaste teadmiste rakendamine - õpitu kasutamine uues olukorras, kohanemisvõime, üldpädevuste arengu toetamine;

 • ettevõtlikkuse arendamine – õpitud teadmiste lõimimine tegelikku tööellu, koostöö kõigi osapooltega interdistsiplinaarses töökeskkonnas;

 • analüüsioskuse arendamine - seoste äratundmine, üldistamine ja olulise eristamise oskus;

 • projektitöö algteadmiste omandamine – tervikpilt projektitööst ja mõistmine kuidas igaühe panus aitab kaasa

  projekti teostamisele.

Ühe projektiga võib kokku liituda kuni 18 üliõpilast, kes hiljem jagunevad 6-liikmelistesse rühmadesse. Allrühmad võivad projekti kestel muutuda ning teha ka omavahelist koostööd. Sealjuures kehtib reegel, et 6-liikmelises grupis töötavad üheskoos kolme eri õppekava üliõpilased

ELU õppeaines väljapakutavaid projekte iseloomustab suur variatiivsus, projektid mille vahel valida võib olla näiteks:

 • Uuring, mille raames kogutakse andmeid sisendiks uurimistööde tegemisel või probleemi lahendamisel.

 • Arendus, mille käigus leitakse uudne lahendus mõne teenuse, toote, keskkonna või eseme väljatöötamiseks, kaasates protsessi ka sihtrühma arvamused.

 • Üritus, mille raames korraldatakse hariva eesmärgiga teemapäevasid või nädalaid ning mille kavandamisse ja läbiviimisse on üliõpilased kaasatud.

 • Looming, mille eesmärgiks on luua loomingulisi, innovaatilisi lahendusi.

Arvestada tuleb, et ELU projektis saavad kokku erineva haridustaseme (koos on nii bakalaureuse kui ma magistriastme üliõpilased), kultuuritausta, tunniplaanide ja kogemustega inimesed.

ELU aine läbimise eelduseks on kõikide ELU etappide st ELU kohustuslike tööde läbimine (vt allpool), aktiivne osalemine kokkulepitud kohtumistel ja meeskonnatöös oma kohustuste täitmine. 

ELU LÄBIMISE ETAPID

Aeg

Esitamine

1. Projekti tegevuskava koostamine

semestri algus

tiimitööna / juhendajale

2. Projekti vahekokkuvõtte koostamine 

esitada nädal enne oma projekti vahenädala sessiooni

tiimitööna / ELU koordinaatoritele (elu@tlu.ee)

3. Vahenädala tagasiside sessioonile osalemine ja vahekokkuvõtte esitlemine

Vahenädala tagasiside
sessioon (registreerimise link ÕISis aine materjalide all)
 

tiimitööna vahenädala ankeedi esitamine nädal enne vahenädala sessiooni + individuaalne osalemine ELU vahenädala tagasiside sessioonil

4. Projekti portfoolio koostamine (sh projekti aruanne; projekti tegevuskava; meediakajastus; üliõpilase õpikogemuse lühikokkuvõte; vajadusel lisad)

semestri lõpp

tiimitööna / juhendajale + ELUveebi

5. Individuaalse refleksiooni koostamine semestri lõpp individuaalse tööna / juhendajale
6. Projekti tulemuste esitlemine ELU esitluspäeval (registreerimise link ÕISis aine materjalide all) tiimitöö + individuaalne osalemine ELU esitluspäeval