Õpi liikudes

Liikudes paraneb aju hapnikuga varustatus ja seeläbi õpivõimekus. Just seetõttu keskendub see projekt klassiruumis liikumisele, et õpitu jääks paremini meelde ja kinnistuks erinevate õpimeetodite kaudu.

Liigutustegevuse kaudu paraneb hapniku juurdepääs ajju, mille tulemusena paraneb keskendumisvõime ja seeläbi akadeemiline edukus. Seetõttu tuleks iga 20 minuti järel teha liikumispaus. Koolitunnis istuvad aga õpilased tavaliselt terve akadeemilise tunni.

Projektis osalevad tudengid loovad erinevate kooliastmete ainekavade sisule tuginedes erinevates õppeainetes õpitegevused, mis on seotud liikumisega. Loodud materjali praktiseeritakse Tallinna Ülikooli partnerkoolides. Õpilased koolis saavad näidata ja korrata oma teadmisi läbi liigutustegevuse, ja seda tänu Sinule, kes Sa ühined selle projektiga. Aktiivtunni järgselt analüüsitakse kogetut ning viiakse sisse muudatused/ täiendused kus vaja. 

* gruppide loomine

* õppeaine ja vanuseastme kokku leppimine

* töö individuaalselt ja grupis valitud teemal

* grupiarutelud

* valmisidee läbimäng

* koolidega kokkulepped

* idee rakendus koolitunnis

* tagasiside korje ja analüüs

* vajadusel muudatuste ja korrektuuride sisse viimine

* idee rakendus teises koolis (arvestades korrektsioone)

* grupiarutelu ja kokkuvõtete tegemine, edasised plaanid.

Projekti eesmärk

Luua mitmeti kasutatav liikumisega seotud õppevara erinevate õppeainete õpetajatele, et nad saaks seda rakendada erineva vanuseastme õpilastel. Loodud õppematerjale rakendatakse Tallinna Ülikooli partnerkoolides detsember/ jaanuar.

Ideaalis ootan juhendajana sellist tulemust, kus kool on tudengite läbi viidud aktiivtunniga sedavõrd rahul, et soovib projektis osalejaid kutsuda kooli õpetajatele näidistundi tegema.

Erialade lõimimine

Projektiga on väga oodatud liituma kõikide õpetajakoolituse erialade tudengid, kuid ka nende erialade esindajad, kes soovivad koolitunni uutmises kaasa lüüa

Grupisiseselt jaotatakse ülesanded vastavalt individuaalsetele tugevustele (reaalained, humanitaarained, sotsiaalained), aga ka huvile. Näiteks klassiõpetajalt ei oodata, et ta panustaks algklasside aktiivõppesse, kui teda tegelikult huvitab hoopis gümnaasiumi keemia osa. Töö käigus lähtutakse kooli aineõpikutes ja riiklikus ainekavas kirjeldatust. Ideede panka arutletakse koos, ning olenemata erialaspetsiifikast on kõigi hääl kuuldav. 

Teaduspõhisus ja uudsus

Tegevus lähtub ainekavast, loodut rakendatakse praktikas, analüüsitakse, tehakse järeldused ning vajadusel täiendatakse materjale vastavalt analüüsi/ tagasiside tulemustele. Toetab "Liikuma kutsuva kooli" eesmärke - Kui lapsed saavad piisavalt liikuda, on nad tervemad, rõõmsamad ja ka paremad õppijadhttps://www.liikumakutsuvkool.ee/liikumakutsuvkool/

Teaduslikult on kinnitatud, et liikumine suurendab hapniku juurdevoolu ajju, misläbi paraneb keskendumine ning õpivõimekus. Õppe käigus liikumine klassiruumis on seni olnud väheste ainete privileeg (muusika, kunst), paraku on nn põhiainete õpetajad seni olnud liikumise võimaldamisega tagasihoidlikumad. Juba tehakse koolides küll nn võimlemispause, kuid õppimisega seotud liikumistegevust kohtab üliharva.

 

Bailey, D.P., Fairclough, S.J., Savory, L.A., et al. (2012). Accelerometry-assessed sedentary behaviour and physical activity levels during the segmented school day in 10-14-year-old children: the HAPPY study. Eur J Pediatr. 2012;171(12):1805-1813.

Cooley, D. & Pedersen, S. (2013). A pilot study of increasing nonpurposeful movement breaks at work as a means of reducing prolonged sitting. J Environ Public Health, Apr 3

Finn, K.E. & McInnis, K.J. (2014). Teachers and Students Perceptions of the Active Science Curriculum: Incorporating Physical Activity into Middle School Science Classrooms. Physical Educator, v71 n2

Hamilton, M., et al. (2008). Too little exercise and too much sitting: Inactivity physiology and the need for new recommendations on sedentary behavior. Curr Cardiovasc Risk Rep. 2008 Jul; 2(4): 292–298

Janssen, I. & Leblanc, A.G. (2010). Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. Int J Behav Nutr Phys Act, May 11. 

Mavilidi, M.F., Lubans, D.R., Morgan, P.J. et al. (2019). Integrating physical activity into the primary school curriculum: rationale and study protocol for the “Thinking while Moving in English” cluster randomized controlled trial. BMC Public Health 19, 379

Martin, R. & Murtagh, E.M. (2017). Effect of active lessons on physical activity, academic, and health outcomes: a systematic review. Research Quarterly Exerc Sport, 88(2):149-168.

Norris, E. et al. (2015). Physically active lessons as physical activity and educational interventions: A systematic review of methods and results. Preventive Medicine, 72:116-125.

Riley, N. et al. (2015). Outcomes and process evaluation of a programme integrating physical activity into the primary school mathematics curriculum: The EASY Minds pilot randomised controlled trial.  J Science and Medicine in Sport, 18(6): 656-661

Vernikos, J. (2011). Sitting kills, moving heals. How simple everyday movement will prevent pain, illness, and early death — and exercise alone won’t. Linden Publishing.

Oodatav tulemus

Mitmekesised õpi- ja liikumisrõõmu pakkuvad ülesanded, mille käigus on võimalik õpetada uut materjali ja kinnistada juba õpitut. Lastel on võimalik liikuda õppetunni siseselt, andes selliselt võimaluse tervisele. Tudengid tutvustavad oma loomingut praktiseerivatele õpetajatele ning on ise ka idee laialikandjad.

    Nõuded osalemiseks

  • Tiimitöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
  • Koostada tiimitööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
  • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
  • Kirjutada individuaalne refleksioon tiimi liikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
  • Koostada tiimitööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
  • Osaleda tiimiga ELU projektide esitluspäeval ja esitada tiimitööna valminud tegevuse tulemusi
  • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja tiimi liikmena võetud kohustuste täitmist
  • Pidada projektipäevikut

Juhendaja(d)

EP

Eneli Põld-Mändlo

enelip@tlu.ee

Projekti meeskond

C

Carmen

Eripedagoogika

K

Kevin

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

D

Diana

Kasvatusteadused

J

Jane

Sotsiaaltöö

L

Laura

Pedagoogika

L

Laura

Tervisejuht

A

Anastasia

Vene filoloogia

E

Epp

Klassiõpetaja

V

Veronika

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

L

Laura

Eripedagoogika

D

Diana

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

G

Gerda

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

H

Hanna

Sotsiaaltöö

B

Birgit

Sotsiaaltöö

M

Maiki

Haridustehnoloogia

E

Ellen

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

V

Valdo

Kehakultuur

K

Karmen

Andragoogika

A

Andrei

Kehakultuur

M

Merlin

Haridustehnoloogia

M

Maris

Tervisejuht

I

Ingrid

Organisatsioonikäitumine

M

Maarja

Haridustehnoloogia

L

Laura

Eripedagoogika

#kool #õppeaine #liikumine #koolirõõm #lõiming