ELU ülikoolis lapse silmade läbi

Selles projektis võtame fookusesse ülikoolielu läbi lapse silmade. Mida lapsed Tallinna ülikoolist teavad, mida sellest arvavad? Milline on laste kogemus ülikooliga? Kuidas lapsi praegu ülikooliellu kaasatakse? Kuidas saaks seda parendada - mida huvitavat veel võiks lastele pakkuda? Tule ja aita välja selgitada!

Mõtleme koos läbi, kuidas ülikool lastega suhtleb. Jah, loogiliselt peaks ülikooli fookus eelkõige olema oma tudengitel ja töötajatel, nii et selles mõttes pakub meile huvi, kuidas ülikool suhestub oma tudengite ja töötajatega seotud lastega. Teisalt on ülikoolil ühiskonnas muid tähtsaid rolle ning siinkohal muutub oluliseks, kuidas ülikool suhtleb lastega kõige laiemalt; inglise keeles nimetatakse seda ülikooli tegevusvaldkonda sageli sõnaga outreach – ülikool tahab nendeni ulatuda ja on nõus selleks ekstra pingutama.

See projekt on algatatud inspireerituna aruteludest viimastele TLÜ jõulupidudele lapsi toonud töötajatega ning valdkonna ekspertidega. Samas on TLÜl mitmeid muid algatusi, mis mõeldud otseselt lastele – näiteks Õpilasakadeemia gümnaasiumealistele, erinevad teavitusüritused koolides, jne.

Kokkuvõttes, TLÜ (tudengite ja töötajate) iga kontakt laste ja noortega kujundab nende kujutlust ülikoolist. Aga millisena ülikool tahab end tutvustada, mis mulje, tunde, kogemuse lastele luua? Kas ülikool kui lapsevanema õppimise või töötamise koht on kauge, kalk ja nõudlik – sest hoiab vanema lapsest eemal? Kas ülikool on samasugune töökoht kui tehas või pank, või tasub sellest mõelda teisiti? Milline on senine kogemus?

Projekti eesmärk

Ülikooli kontaktid lastega on seni toimunud mittekoordineeritult ja mittesüstemaatiliselt, mis ei ole iseenesest kuidagi hea ega halb.

 • Erialapsetsiifiliste tegevustena on eri aegadel ja erinevate alainstitutsioonide poolt korraldatud laste ja noorte koolitusi (nt Õpilasakadeemia, BFM kursused), välja töötatud otseselt lastele suunatud arendusi (nt EDUSPACE labor, mitmed ELU projektid), kevadeti käiakse koolides oma eriala tutvustamas jms
 • Mittespetsiifiliste lastele suunatud tegevustena on TLÜ ametiühing regulaarselt korraldanud laste jõulupidusid, ülikooli ruumides tegutseb Üliõpilaskonna vedamisel laste mängunurk, ekskursioonidele võetakse kaasa lapsi, jms.
 • Mitteorganiseeritud kontaktid toimuvad läbi lastevanemate, kes võtavad oma lapsed tööle/kooli kaasa.

ELU projekti raames

 1. kaardistatakse praegu olemasolevad (ja varem olnud) TLÜ lastele suunatud spetsiifilised ja mittespetsiifilised tegevused/üritused.
 2. uuritakse ülikooli ja laste erinevas vormis kontaktide iseloomu ja kvaliteeti – kasutades vaatlusi ja/või küsitlusi kontaktide eri osapoolt seas (eri vanuses lapsed, nende vanemad, ürituse korraldajad, pealtvaatajad). Näiteks mitteorganiseeritud kontaktide korral, kui oma lapsed võetakse tööle kaasa, on üheks osapooleks ka lapsevanema kolleegid ja töökeskkond (nt mänguasjade olemasolu). Kas laps töökeskkonnas on nende jaoks ergutav või takistav tegur? Kuidas lapsed tajuvad ülikooli töökeskkonda? Milline on ülikooli prestiiž eri vanuses laste omailmas? Spetsiifiliste ürituste puhul keskendume täpsematele uurimisküsimustele.
 3. Analüüsitakse varasemate uuringute ja teaduskirjanduse najal erinevaid viise ja teiste tööandjate ning ülikoolide kogemusi suhtlemisel lastega, samuti käsitletakse temaatikat kasvatusteaduste ja arengupsühholoogia seisukohalt
 4. Eelneva põhjal töötatakse välja soovitused – nii TLÜ olemasolevate kontaktivormide ja -viiside parendamiseks kui võib-olla ka uute vormide juurutamiseks

Erialade lõimimine

Tegemist on interdistsiplinaarse projektiga, milles saaks rakendada kõiki TLÜ õppesuundi ja erialasid. Näiteks,

 • ajalooalane kompetents aitab uurida, kuidas on TLÜ-s varasematel aegadel lastele mõeldud tegevusi ja jõulupidusid korraldatud (dokumendianalüüs, intervjuud kunagiste aktivistidega) ning seda mõtestada võrdluses teiste asutuste kogemustega (töökollektiivide nääri- ja jõulupeod lähiminevikus);
 • sotsioloogia ja antropoloogia alane kompetents aitaks küsitluse ja/või intervjuude abil  selgitada sihtrühmade soove, ootusi ja visioone, küsitledes peol osalenud perekondade eri vanuses liikmeid, aga ka neid ülikooli lapsevanemaid, kes peole ei ole mingil põhjusel tulnud; samuti arutada valminud kontseptsiooni sihtrühmade esindajatega (fookusgruppides);
 • psühholoogia, pedagoogika ja noorsootööalane kompetents aitaks kohandada peo elemente heterogeense auditooriumi vajaduste ja võimalustega, rakendada peo ettevalmistamsel läbirääkimiste ja rühmatöö meetodeid;
 • humanitaaria alane kompetents aitaks seostada peo kontseptsiooni traditsioonide ja/või tulevikuvisioonidega;
 • loodusteaduslik kompetents aitaks stsenaariumisse integreerida efektseid demonstratsioonesitusi (katseid);
 • looverialade alane kompetents oleks eriti abiks projekti stsenaariumide väljatöötamisel ning tulevikus sarnaste tegevuste tegelikul ettevalmistamisel jne.

Sedalaadi ELU projekt vajab ka mitmeid erialasid esindavaid osalejaid, konsultante ja kaasjuhendajaid. Sõltuvalt projekti suunast vajataksse humanitaarset (ajalugu, antropoloogia, filoloogia, folkloristika), sotsiaalteaduslikku (psühholoogia, sotsioloogia, kommunikatsioon), pedagoogilist (sh noorsootöö), kunstialast (muusika, tants, film, kujutav kunst), aga ka tehnilist ning reaal- ja loodusteaduslikku kompetentsi.

ELU puhul võib plaanida koostööd TLÜ ametiühinguga ja üliõpilaskonnaga, samuti konsulteeritakse ülikooli administratsiooniga sh personaliosakonnaga, et selgitada võimalused ülikooli ja -elu tutvustamiseks lastele ning ülikooli arengukava ja strateegiaga kõige paremal moel haakuvad lahendused.

Teaduspõhisus ja uudsus

Seni ei ole ülikoolis lastele korraldatud tegevuste kavandamisel süstemaatiliselt arvesse võetud ülikooli erialaseid kompetentse ning võimalusi. Antud ELU raames on vajalik kogu vastav kontseptsioon uuesti läbi ja ümber mõelda.

Eeltingimused nõuavad mitmetahuliselt läbi mõeldud lähenemist, näiteks:

 • Võiks haakuda ülikooli eetosega - oleks kasvatav, õpetlik ja tarka eluviisi toetav.
 • Võiks kajastada ülikooli tegevusi laste silmade läbi ja lastele sobivas vormis, tutvustades lastele ka ülikooli kui vanema/vanavanema töö või õppimise kohta.
 • Võiks arvestada ülikoolipere rahvusvahelist koosseisu - nii näiteks oleks hea kasutada mitmekeelsuse elemente.
 • Tuleks arvestada auditooriumi ealise heterogeensusega - eri vanuses laste, nende vanemate ja vanavanematega.
 • Tegevused peaksid olema aktiivselt kaasavad.

Nagu interdistsiplinaarsust kirjeldavad alalõigus toodud, tuleb selleks kasutada ülikoolipere erialaseid teadmisi ja kogemusi mitmest valdkonnast.

Oodatav tulemus

Projekti lõppedes on tudengil palju parem ülevaade, kuidas saab (iga) organisatsioon, aga eriti ülikool, korraldada suhtlemist lastega ja miks peaks seda tegema.

Lisaks kujuneb praktiline väljund, sh

 1. Süstemaatiline ülevaade TLÜ lastele suunatud tegevustest ja laste kaasamisest ülikooli ellu.
 2. Hinnangud senistele tegevustele eri osapoolte poolt.
 3. Ettepanekud, kuidas lapsi paremini kaasata, mida lastele ülikooli poolt edaspidi pakkuda, sh soovitused, kas või miks peaks lastega tegelemist ülikoolis kuidagi institutsionaliseerima, kellegi tööülesandeks tegema

Lisainfo

Selles ELU projektis osalemine annab tudengile hea teoreetilise ja analüütilise ettevalmistuse väga elulises olukorras, sest see kogemus on kasulik igas töösuhtes, olgu siis tööandja ja juhi või töötaja rollis. Seepärast soovitame osalemist tudengitele sõltumata erialast. Arvestades lisaks ka erialaste teadmiste omandamist, võib oletada, et iseäranis kasulik on see aga kasvatusteaduste valdkonna (nt alushariduse, pedagoogika ja noorsootöö) tudengitele; juhtimisvaldkonna (haldusjuhtimine, organisatsioonikäitumine, kommunikatsioon; hariduse juhtimine jne) tudengitele; kultuurikorralduslike ning teiste kultuurivaldkonna erialade tudengitele. NB! Projekti tegevuste elluviimisel oleks väga kasulik, kui projektitiim esindaks ka erinevaid kultuuritraditsioone. Juhendamisel võimaldatakse tugi eesti, inglise ja vene keeles.

  Nõuded osalemiseks

 • Meeskonnatöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
 • Kirjutada individuaalne refleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
 • Koostada meeskonnatööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud tegevuse tulemusi
 • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

TD

Tanja Dibou

dibouta1@tlu.ee

TR

Triin Roosalu

triinr@tlu.ee

Projekti meeskond

H

Helle

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

M

Marian

Psühholoogia

T

Triin

Kunstiteraapiad

A

Alina

Vene filoloogia

A

Anna-Maria

Eripedagoogika

A

Anette

Sotsiaaltöö

K

Kaiu

Sotsiaaltöö

B

Birgita

Psühholoogia

M

Marie

Psühholoogia

T

Tatjana

Vene filoloogia

T

Triin

Sotsioloogia

D

Diana

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

T

Triin

Sotsiaaltöö

K

Kätlin

Filosoofia

K

Kerli

Sotsioloogia

M

Mihkel

Informaatika

I

Ivika

Sotsiaaltöö

K

Kaiu

Sotsiaaltöö

M

Margit

K

Karen

Sotsiaaltöö

L

Laura

Sotsiaaltöö

H

Helen

Alushariduse pedagoog

#töö ja pereelu ühildamine #töö ja õpingute ühildamine #ülikool kui tööandja #ülikool ja lapsed #ülikool ja tulevik