Sild üliõpilase ja professionaalse nõustaja vahel

Tänapäevases tempokas ja stressirohkes keskkonnas kaardistada, kas oleks vaja praegusest rohkem toetada üliõpilase vaimset tervist ning aidata vähendada pinges ja ärevuses olekut inimese sisemaailmas - pakkudes välja lahendusi, kuidas olemasoleva ülikooli tugisüsteemi kõrvalt seda veel efektiivsemalt üliõpilasteni tuua ning mis oleksid võimalikud lisalahendused, mis oleksid teostatavad üliõpilaste endi poolt. Esialgu, teha kindlaks, kas on vajadust pakkuda üliõpilastele praegusest kättesaadavamat toetust ülikooli tugisüsteemi poolt.

Teisisõnu, kas Tallinna Ülikooli tugisüsteem on üliõpilaste jaoks piisavalt “kättesaadav” ning on üliõpilased piisavalt teadlikud ülikooli poolt pakutavatest tugisüsteemi võimalustest või mitte. Hüpoteesi paika pidades, et ülikooli tugisüsteem on küll olemas, kuid üliõpilaste jaoks ei ole see mingitel põhjustel piisavalt apetiitne, kättesaadav või ollakse vähe teadlikud sellest, oleks meie eesmärk asuda:

 • Tutvuma teaduspõhiste materjalidega antud valdkonnas. 
 • Defineerima ja süvitsi kaardistama probleemi.
 • Turu-uuring, küsimustik üliõpilaste seas.
 • Välja selgitama takistused, miks üliõpilaste jaoks pole ülikooli tugisüsteem piisavalt apetiitne või kättesaadav. Mis on põhjused, algpõhjused, miks ei pöörduta või pöördutakse vähe professionaalsete ülikooli toetajate poole?
 • Kaardistama, kuidas on eelnevalt tegeletud ülikoolides kättesaadavama tugisüsteemi loomisega nii Eesti kui ka välismaa ülikoolides, nii ülikooli töötajate kui ka üliõpilaste endi poolt.
 • Kaardistama erinevate üliõpilastüüpide persoonad ehk karakterid.
 • Üliõpilaste teadlikkuse tõstmine ülikooli tugisüsteemide olemasolust ja võimalustest, et jõutaks rohkem toetust vajavate üliõpilasteni. Muuta esimese sammu tegemine toetuse otsimise poole üliõpilasele kergemaks.
 • Erinevate lahendusvariantide genereerimine ning kaardistamine, mida saaks juurde lisada või muuta tugisüsteemides, et tugisüsteem kui tervik, oleks üliõpilasele veelgi “lähemal”. Genereerida lahendusvariante ja -viise, kuidas toetada Tallinna Ülikooli üliõpilaste sisemaailma rahulolu ja tasakaalu parendamist.

Projekti eesmärk

Antud projekti eesmärk on leida võimalikult erinevaid reaalselt toimivaid lahendusi, mis toetaks veelgi üliõpilaste sisemaailma rahulolu ja tasakaalu parendamist. Projekti eesmärk on defineerida ja süvitsi kaardistada antud probleemi Tallinna Ülikooli tasandil. Leida süsteemselt lahendusvõimalused probleemile. Projekt oleks süvitsi probleemi ning hetkest olukorda kaardistav ja olemuselt teoreetiline. Praegusel tasandil on tegu probleemi teadvustamise algatusega. Lõpptulemuseks võiksid olla ettepanekud ehk lahendusvõimalused, mida ülikool saaks soovi ja võimaluse korral üliõpilaste toetamiseks kaaluda ning ehk ka ette võtta. Näeme, et ainuüksi juba probleemi teadvustamine ja selle teema süvitsi kaardistamine võib olla suur samm ülikooli tugisüsteemi arengu osas.

Erialade lõimimine

Usume, et see ELU projekt peaks kõnetama kõikidel erialadel õppivaid üliõpilasi suuremal või vähemal määral. Antud projekti kokkupuutepunkterinevate erialade vahel on sisulise poole pealt seotud inimesega- inimese enda sees toimuvaga, tema sisemaailmaga. Interdistsiplinaarsus kajastub just eelkõige meie projekti jaoks demograafilistes erinevustes, demograafilises varieeruvuses sõna otseses mõttes. Mida mitmekülgsema meeskonna erinevas vanuses, erinevatelt erialadelt, erinevate kogemustega inimestest saame, seda rohkem vaatepunkte ning võimalikke lahendusi suudame genereerida, võttes arvesse võimalikult suurt osa tervest ülikooli üliõpilasperest. Mida laiem on meie meeskonnas kõlapind ja hääl nii vanuse, soo, kogemustepagasi ja erialade mõistes, seda rohkem erinevaid vaatepunkte, murekohti ja lahendusi suudame koos tuvastada ja näha; seda mitmekülgsemalt suudame probleemi kaardistada ning lahendusi ka üheskoos erinevatest vaatepunktidest välja pakkuda, et leida lahendustena kuldseid keskteid üliõpilaste vaimse tervise ja heaolu parendamiseks vastavalt erinevatele üliõpilaste profiilidele ja karakteritele.

Teaduspõhisus ja uudsus

Antud ELU projekt kuuluks suures osas kogukonna psühholoogia, kogukonna vaimse tervise kihti. Vaimne tervis ning sisemaailmas toimuvad “keeristormid ja plahvatused”, on valdkond, mida peetakse just professionaalsete tugisüsteemide pärusmaaks. Kuid kas mitte ei öelda, et alati on parem ennetada, et ei peaks tegelema tagajärgedega, pikaajaliste laastavate kahjustustega, mis vahepeal ei paranegi täielikult? Usume, et probleemide ennetamine ei alga professionaalsetest toetajatest, vaid algab meist endist. “Meie” all peame silmas end toetavat tugivõrgustikku, enda lähedasi, mõttekaaslasi ning kaasüliõpilasi- meie oma kogukonda (WHO vaimse tervise teenuse püramiidilt kogukonna kiht). See ongi see, miks usume, et täidaksime antud projektiga tühja augu, kuna sellist toimivat mudelit pole me ise veel Eesti ülikoolis kogeda saanud, siis näeme, et võiks proovida genereerida erinevaid lahendusi ning teoreetilisel tasandil testida nende lahenduste potentsiaalset nõudlust, toimivust ja kasulikkust.

Oodatav tulemus

 1. Teoreetiline osa - materjalide leidmine,  läbitöötamine ja taustinfo kogumine.
 2. Erinevate lahenduste brainstormimine, valimine ja kaardistamine teoreetilise osa põhjal või sellest inspireerituna “mingil kujul” näiteks dokumentatsioon, portfoolio (N: Joonistamisõhtud; ruum, kuhu saab tulla rääkima  jne).
 3. Üleülikooliline küsimustik - koosneb laias laastus kahest suurest osast 1) turu-uuring praeguse rahulolu kohta ülikooli tugisüsteemi osas 2) väljapakutud võimaluste hindamine, tagasiside.
 4. Canvase ärimudel ja SWOT analüüs - teha igale TOP3 (või minimaalselt 3, maksimaalselt 5) genereeritud lahendusele.
 5. Analüüsid, järeldused - ülikooli informeerimine hetkeseisust, soovitused ülikoolile.

Lisainfo

Projekti kandideerimine algas suve lõpus, hetkel on projektiga liitumiseks vaba veel üks koht. Soovijatel palun saata motivatsioonikiri meiliaadressile merilinpriilt@gmail.com.

  Nõuded osalemiseks

 • Meeskonnatöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
 • Kirjutada individuaalne refleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
 • Koostada meeskonnatööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud tegevuse tulemusi
 • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

MP

Merilin Priilinn-Türk

merilinpriilt@gmail.com

Kaasjuhendaja(d)

KL

Kadi Liik

kadi@tlu.ee

Projekti meeskond

R

Regiina

Pedagoogika

I

Ilmar Lembit

Psühholoogia

J

Joosep

Andragoogika

J

Johanna

Audiovisuaalne meedia

C

Christina

Audiovisuaalne meedia

A

Andreas Martin

Psühholoogia

B

Brita-Stiina

Psühholoogia

L

Laura-Marleene

Ajakirjandus

G

Gerda

Eesti filoloogia

M

Marianne

Organisatsioonikäitumine

#toetav õlg #vaimne tervis #psühholoogi-eelne samm #ülikooli tugisüsteem