Mõtleme koos hariduse eesmärkidest

Eesti kasvatus- ja haridusteaduse mõtteloos on eri ajastutel leida vägagi erinevaid väärtusi ning neil põhinevat eesmärgiseadet haridusele. Viimaste aegade muutused on raputanud seniseid väärtusi ning paradigmasid, muutes sedakaudu ka subjektiivset taju haridusväärtustest ning hariduseesmärkidest. Projekti eesmärgiks on pakkuda võimalust mõtestada üliõpilaste ja õppejõudude subjektiivselt tajutud hariduseesmärgid isikliku elu eesmärkide kontekstis. Projektis teevad üliõpilased intervjuude abil sissevaate, kuidas kirjeldavad TLÜ teadlased, õppejõud ja ka üliõpilased omaenese hariduseesmärke täna; millistena tajutakse muutuste mõju ja milliseid uusi motiive on kogetud muutused nende haridusega seotud eesmärgiteadvusse lisanud.

The aim of the project

Oleme seadnud eesmärgiks pakkuda üliõpilastele uurimiskogemust, kus uurimisaineks on tegevteadlaste-õppejõudude, emeriteerunud teadlaste ja ka üliõpilaste arvamused haridusega seonduvatest eesmärkidest isikliku elu kontekstis.

Supervisor(s)

KM

Kristi Mets-Alunurm

kristime@tlu.ee

TK

Tiiu Kuurme

kuurmet@tlu.ee

Project members

K
Kaia
K
Kerti
K
Kadri
M
Mariel
M
Melissa
R
Rene
L
Lisette
Inclusive Education (1)
Social Pedagogics and Child Protection (1)
Organizational Behavior (1)
Theory of Culture (1)
Anthropology (1)
Psychology (1)

Peaaegu kümme aastat tagasi Realia et naturalia ja Socialia valdkondade õppejõudude ja üliõpilaste hulgas läbiviidud uuring tõi välja, et üliõpilaste ja õppejõudude koostööd aitab parandada vastastikuste ootuste ja/või eesmärkide tundmine ja tajumine, sest selline teadmine parandab osapoolte koostoimimist (Vadi, Reino, & Aidla, 2014).

2022/2023 õppeaasta sügissemestril viidi Tallinna Ülikoolis läbi ELU projekt nimega "Mõtleme koos hariduse eesmärkidest". Projekti väljundiks oli pakkuda üliõpilastele uurimiskogemust. Uurimisaineks olid õppejõudude ja üliõpilaste arvamused haridusega seonduvatest eesmärkidest isikliku elu kontekstis. Projektiga liitunud üliõpilased ja juhendajad seadsid ühiseks eesmärgiks leida vastuseid küsimustele: kuidas õppejõud ja üliõpilased mõistavad (kõrg)haridusega seotud eesmärke ning kuidas nad tajuvad hariduseesmärkide muutumist isiklikul haridusteekonnal?  Meie uuringu tulemused kinnitasid eelnevate uuringute tulemusi, et sõltuvalt rollist mõtestatakse haridust erinevalt, nagu ka tajutakse erinevalt kõrghariduse rolli/väärtust ühiskonnas. Igaühel on õppimise ja hariduse eesmärgistamisega isiklik kogemus. Isikliku väärtusena on hariduse eesmärgiks eelkõige silmaring, aga ka haridusega seotud mõttemaailma laiendamine.